Skip to content

Ιστόλογος

Αρχή Αρχείο Νέα Εποχή ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

“ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ”

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 AΡΘΡΟ 1ο
ΓΕΝΙΚΑ

 

Η “ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ” είναι μια Δημοτική Παράταξη του ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ. Μια ανεξάρτητη, δημοκρατική, συλλογική κίνηση τοπικής δράσης για μια ουσιαστική τοπική αυτοδιοίκηση, με σκοπό την παραγωγική και κοινωνική ανάπτυξη, την βελτίωση των όρων διαβίωσης, την ποιότητα ζωής, την οικολογική προστασία, την πολιτιστική πρόοδο.
Σ’ αυτήν την κίνηση συμμετέχουν πολίτες ανεξάρτητα από πολιτικές και ιδεολογικές αντιλήψεις ή κοινωνικά και επαγγελματικά συμφέροντα, που επιδιώκουν να συνδιαμορφώσουν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και που στοχεύουν συνειδητά στη δημιουργική πολυφωνική σύνθεση απόψεων, ιδεών και δράσεων.


ΑΡΘΡΟ 2ο
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ

 

Η “ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ”, μέσα από την αυτόνομη και συλλογική λειτουργία, επιδιώκει και αγωνίζεται:

Για ένα Δήμο που θα εγγυάται
:

- Την αποτελεσματικότητα, την νομιμότητα, την διαφάνεια και την ισονομία στην λειτουργία του,
- τη νομιμότητα στη λειτουργία όλων των θεσμικών διαδικασιών, στη λήψη και την υλοποίηση των αποφάσεων,
- τη διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών του,
- τη δημοκρατία και τη συμμετοχική διαδικασία στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των έργων,
- την αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού μεταξύ Δήμου και Δημότη.

Για ένα Δήμο που θα εκπονήσει και θα εφαρμόσει πολιτικές, μέτρα και προγράμματα για την εξασφάλιση σε όλους τους κατοίκους το δικαίωμα:
- Σε ένα υγιεινό, ασφαλές και χωρίς ρύπανση περιβάλλον
- Στην παιδεία και την υγεία
- Στην απασχόληση
- Στην οικονομική αειφόρο ανάπτυξη
- Στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και στον ελεύθερο χρόνο.

Για ένα Δήμο:
-Εφαλτήριο αγώνων, ιδεών και διεργασιών για την τοπική δημοκρατία για την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής και των κατοίκων του.

Τους παραπάνω στόχους και σκοπούς η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ” θα επιδιώξει να υλοποιήσει τόσο με τη συμμετοχή της στις δημοτικές εκλογές και στα όργανα του Δήμου με αυτόνομο ψηφοδέλτιο, όσο και με άλλες παρεμβάσεις και δραστηριότητες.


ΑΡΘΡΟ 3ο
ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

 

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της η “ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ” εκτός από την συμμετοχή και δράσης της στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να αναπτύσσει ενδεικτικά τις ακόλουθες δραστηριότητες: 
- Διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων και άλλων ενημερωτικών εκδηλώσεων, κάθε μορφής, στα πλαίσια του δημιουργικού διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων, επιστημονικών γνώσεων και εμπειριών σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων της πόλης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. 
- Συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, με επαγγελματικές οργανώσεις και με κάθε άλλο φορέα ή εκπρόσωπο κοινωνικής ομάδας για κοινή συνεργασία ή δράση και για τη διαμόρφωση αλλά και την υποβολή προτάσεων, υπομνημάτων, πραγματοποίηση διαβημάτων, παραστάσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες για την προώθηση των σκοπών της.
- Αντιμετώπιση, με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο ή ένδικο μέσο για προσβολή κάθε είδους διατάξεων και αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων παρ’ οιουδήποτε προερχομένων και ιδίως από τις αρμόδιες αρχές ή φορείς, που είτε αλλοιώνουν, υποβαθμίζουν, βλάπτουν, καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον, τα ιστορικά και παραδοσιακά μνημεία, είτε υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής, είτε βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πλατανιά. 
- Συγκρότηση απ’ τη Συντονιστική Επιτροπή ή τη Γενική Συνέλευση επιτροπών μελέτης, επεξεργασίας και προώθησης θεμάτων, που άπτονται των σκοπών της Κίνησης

 

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΜΕΛΗ

 

Μέλος της Κίνησης μπορεί να είναι κάθε πολίτης που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, που διαμένει ή κατάγεται από το Δήμο Πλατανιά, που δέχεται την Προγραμματική Διακήρυξη και το Καταστατικό της. Για να γίνει κάποιος/α μέλος της Κίνησης πρέπει να υποβάλλει αίτηση προς την Συντονιστική Επιτροπή και να εγγραφεί στο μητρώο των μελών της. Η Γενική Συνέλευση των μελών ενημερώνεται για τις νέες εγγραφές και τις επικυρώνει.

Τα μέλη της δημοτικής κίνησης δεν ανήκουν σε άλλη παράταξη. Το μέλος που συμμετέχει  στα ψηφοδέλτια άλλης παράταξης ή συστηματικά αντιστρατεύεται τους σκοπούς και τους στόχους της κίνησης  διαγράφεται από την κίνηση. Η απόφαση για τη διαγραφή λαμβάνεται από την Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 2/3 των παριστάμενων μελών.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

 

Τα μέλη της Κίνησης έχουν όλα ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. καθώς και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχει το μέλος από την ώρα της επικύρωσης της αίτησής του από την Γ.Σ. Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να υποστηρίζουν τις αρχές και το Πρόγραμμα της Κίνησης και να προσπαθούν για την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων της.

Το μέλος της Κίνησης υποχρεούται στην καταβολή μηνιαίας συνδρομής και θεωρείται ταμειακώς εντάξει όταν έχει καταβάλλει τις συνδρομές του μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Δικαίωμα και υποχρέωση των μελών της δημοτικής κίνησης είναι να συμμετέχουν και να πρωτοστατούν και σε άλλους τομείς και φορείς της κοινωνικής ζωής.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

            Ανώτατο όργανο της Κίνησης είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών της. Η Γ.Σ. αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην Κίνηση. Εγκρίνει ή τροποποιεί την Προγραμματική Διακήρυξη και το καταστατικό της, εγκρίνει τον Οικονομικό Απολογισμό της, εκλέγει και κρίνει την Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.).
            Η Γ.Σ. συγκαλείται κάθε χρόνο. Έκτακτα συγκαλείται όταν το αποφασίσει η Σ.Ε. ή όταν το ζητήσουν το 1/5 των εγγεγραμμένων μελών της.
Η Γ.Σ. συγκαλείται από τη Σ.Ε., η οποία και καταρτίζει την ημερήσια διάταξή της. Η ημερήσια διάταξη μπορεί να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί με απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων στη Γ.Σ. μελών.
Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν σ’ αυτή είναι παρόντες το 50%+1 των μελών της. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μέσα σε μια βδομάδα, την ίδια ώρα και απαρτία υπάρχει με όσα μέλη και αν παρευρίσκονται.
            Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελές προεδρείο το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα. Το προεδρείο της Γ.Σ. αποφασίζει και τηρεί την διαδικασία και συντάσσει και υπογράφει τα πρακτικά.
Οι αποφάσεις στην Γ.Σ. παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των παρόντων ταμειακά εντάξει μελών της. Στη Γ.Σ. μπορούν να προσκαλούνται από την Σ.Ε., σε ειδικές περιπτώσεις και να συμμετέχουν, μη μέλη ως παρατηρητές/τριες, με δικαίωμα λόγου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

            Η Γ.Σ. εκλέγει τον υποψήφιο ή την υποψήφια Δήμαρχο τουλάχιστον 6 μήνες πριν τις εκλογές και αποφασίζει για την στάση της κίνησης στις εκλογικές αναμετρήσεις. Για την συμμετοχή μέλους της Κίνησης στην εκλογή υποψηφίου ή υποψηφίας Δημάρχου είτε ως ψηφοφόρος είτε ως υποψήφιος-α, πρέπει να έχει εγγραφεί στο μητρώο μελών της δύο (2) μήνες πριν την ημέρα της ψηφοφορίας. Η απόφαση για τον ή την υποψήφια Δήμαρχο παίρνεται με την απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) των παρόντων ταμειακά εντάξει μελών. Σε περίπτωση που στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του υποψηφίου Δημάρχου κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το 50% + 1 των ψήφων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε προτίμηση.


ΑΡΘΡΟ 7ο
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

            Ανάμεσα στις Γ.Σ. η Κίνηση διοικείται από ενδεκαμελή (11μελή) Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.). Η θητεία της Σ.Ε. είναι ετήσια. Η Σ.Ε. εκλέγεται, με την ευθύνη τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο από την Γ.Σ. της Κίνησης. Κάθε μέλος μπορεί να βάλει μέχρι πέντε (5) σταυρούς. Εκλέγονται όσοι λάβουν την σχετική πλειοψηφία όσων ψηφίσουν. Αναπληρωματικά μέλη της Σ.Ε. είναι τα υποψήφια μέλη, που δεν εξελέγησαν.
            Μέλος της Σ.Ε., όταν απουσιάζει αδικαιολόγητα τρεις (3) συνεχόμενες φορές από τις συνεδριάσεις, χάνει την ιδιότητα του μέλους. Τα αναπληρωματικά μέλη της Σ.Ε. αναπληρώνουν τα μέλη, που έχουν παραιτηθεί. Αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη τότε οι κενές θέσεις συμπληρώνονται από την Γ.Σ.
Η Σ.Ε. συγκαλείται από τη Γραμματεία, τακτικά τουλάχιστον τρίμηνο ή έκτακτα. Η Σ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν στις συνεδριάσεις είναι παρόντες το 50%+1 των μελών του. Οι αποφάσεις στη Σ.Ε. παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Στις συνεδριάσεις της Σ.Ε καλούνται και συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου και συμβουλευτική ψήφο, οι δημοτικοί σύμβουλοι - μέλη της Κίνησης. Οι συνεδριάσεις της Σ.Ε. είναι ανοιχτές και έχουν δικαίωμα να τις παρακολουθήσουν τα μέλη της Κίνησης ή άλλοι/ες μη μέλη αφού κληθούν από τη Σ.Ε.
            Η Σ.Ε. τηρεί το Μητρώο των Μελών της Κίνησης, το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων και Αποφάσεων της Εφορευτικής Επιτροπής, και το Βιβλίο Ταμείου.
            Η Σ.Ε. εκλέγει ανάμεσα στα μέλη της τον Γραμματέα και τον Ταμία.

Ο Ταμίας κρατάει τα οικονομικά της Κίνησης. Τηρεί το Βιβλίο του Ταμείου, και τα υπόλοιπα λογιστικά βιβλία, που ορίζει ο νόμος. Προκειμένου περί πληρωμών, τις ενεργεί με εντολή της Συντονιστικής. Εισπράττει κάθε χρηματικό ποσό που ανήκει ή δίνεται στο Σύλλογο και δίνει αποδείξεις εισπράξεως. Συντάσσει τον Οικονομικό Απολογισμό και Προϋπολογισμό κάθε χρόνο και παρακολουθεί την ταμειακή ενημερότητα των μελών της Κίνησης.


ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

            Η δημοτική επιτροπή αποτελείται από εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους και τους εκπροσώπους της παράταξης στα νομικά πρόσωπα και τις επιτροπές του Δήμου. Έχει ως αντικείμενο την προετοιμασία των θέσεων της παράταξης στα δημοτικά συμβούλια και τα νομικά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 9ο
 ΠΟΡΟΙ

 

            Πόροι της Κίνησης είναι οι συνδρομές των μελών της, οι ενισχύσεις των μελών και των φίλων της και τα έσοδα από τις εκδηλώσεις της.

Το ύψος της μηνιαίας συνδρομής των μελών της Κίνησης ορίζεται στα 5 €.
Η Συντονιστική Επιτροπή κάθε χρόνο ενημερώνει τη Γ.Σ. για τον οικονομικό απολογισμό της Κίνησης. Υποχρεωτικά επίσης ενημερώνει για τα εκλογικά έσοδα και τις δαπάνες.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

Το καταστατικό της κίνησης μπορεί να τροποποιηθεί από την Γ.Σ. και με απόφαση με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων.


ΑΡΘΡΟ 11ο
ΔΙΑΛΥΣΗ

 

            Η “ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ” διαλύεται με απόφαση της Γ.Σ. με την συμμετοχή των 2/3 των ταμειακώς εντάξει μελών της και με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων. Μετά την διάλυσή της, τα περιουσιακά στοιχεία της περιέρχονται σε Κοινωνικό Φορέα της περιοχής.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΛΟΓΟΤΥΠΟ

 

 

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

 

SOCIAL MEDIA

Επισκευθείτε τη σελίδα μου στο FacebookΑκολουθείστε τη σελίδα μου στο TwitterΕπισκευθείτε τη σελίδα μου στο Google Plus

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Συνδέεστε μαζί μας

TWEETS ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.mikis-crete.gr