Skip to content

Ιστόλογος

Αρχή Αρχείο Νέα Εποχή Το Πρόγραμμά μας
Το Πρόγραμμά μας

 

Ο Συνδυασμός μας, η «Ανεξάρτητη Κίνηση του Δήμου Πλατανιά, Νέα Εποχή» και ο επικεφαλής του Γιώργος Αγοραστάκης, θέτουμε υπ’ όψη των συμπολιτών μας τις προγραμματικές κατευθύνσεις και δεσμεύσεις για την επόμενη δημοτική περίοδο, που επεξεργαστήκαμε συλλογικά για τις εκλογές της 7ης Νοέμβρη 2010.

 

Ο νέος θεσμός στα πρώτα του βήματα καλείται να κολυμπήσει στα βαθιά νερά. Η επόμενη μέρα θα είναι αρκετά δύσκολη και πολύ διαφορετική από τη σημερινή. Δεν είναι μυστικό ότι διανύουμε μια περίοδο ύφεσης και δραστικών περιορισμών στους πόρους της αυτοδιοίκησης. Σε αυτές συνθήκες, γίνεται αντιληπτή η ανάγκη μιας ικανής, ισχυρής, μαχητικής, αποτελεσματικής και κοινωνικά ευαίσθητης Δημοτικής Αρχής

 που:

- στο κέντρο της πολιτικής της θα είναι οι τοπικές ανάγκες και το δημόσιο συμφέρον,

- θα σταθεί αλληλέγγυα στους δοκιμαζόμενους πολίτες, σύμμαχος με τη κοινωνία και τις συλλογικές δημιουργικές πρωτοβουλίες της, δίπλα στα μικρά και μεγάλα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων του τόπου μας

- μιας Δημοτικής Αρχής που θα χαράξει πολιτικές για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων συνολικά της περιοχής και θα εγγυηθεί μια δημιουργική περίοδο στον νέο Δήμο Πλατανιά.

 

Η «Ανεξάρτητη Κίνηση του Δήμου Πλατανιά, Νέα Εποχή»,

 

Δεσμεύεται: Να εργαστεί για τη εδραίωση του θεσμού, προσδίδοντας στη Δήμο ένα νέο διευρυμένο ρόλο και περιεχόμενο. Να διαφυλάξει την αυτοτέλεια και τα αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά του δήμου, ως συλλογικός και συνολικός εκφραστής των κοινωνικών και αναπτυξιακών συμφερόντων του.

 

Δεσμεύεται: να αγωνιστεί με όλες της τις δυνάμεις ώστε να συνεγείρει τις δημιουργικές δυνατότητες των πολιτών και των φορέων της περιοχής, να συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια συλλογικής επεξεργασίας μιας ενιαίας στρατηγικής για την ανάπτυξή του δήμου. Να παλέψει για την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών του.

 

Δεσμεύεται: να σταθεί ανυποχώρητη στη διεκδίκηση από τους αρμόδιους κρατικούς, κυβερνητικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς των αναγκαίων αναπτυξιακών πόρων, για το σύνολο του Δήμου. Να εργαστεί σκληρά για να προετοιμάσει τα κατάλληλα σχέδια και έργα και να διεκδικήσει την ένταξή τους στα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

 

Δεσμεύεται: να διαχειριστεί τις δημοτικές υποθέσεις με γνώμονα την ισονομία, την αξιοκρατία και την ανεξαρτησία από κέντρα εξουσίας και συμφέροντα. Να υπηρετεί το συνολικό και συλλογικό συμφέρον χωρίς διαχωρισμούς, αλλότριους σκοπούς κι επιδιώξεις.

 

Δεσμεύεται: να προωθήσει την δυνατότητα καθολικής και ισότιμης συμμετοχής όλων των πολιτών, ανδρών και γυναικών, και ιδιαίτερα των νέων στην διαδικασία οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης.

 

Δεσμεύεται: να επιδιώξει η ανάπτυξη να έχει τελικό αποτέλεσμα την απασχόληση, τη βελτίωση του επιπέδου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, με ιδιαίτερη προσοχή στις υποβαθμισμένες περιοχές και στις κοινωνικά ευαίσθητες κατηγορίες πληθυσμού.

 

Δεσμεύεται: να εργαστεί δραστήρια για να αλλάξει τα δημοτικά πράγματα, σε μια συνολική αναδιοργάνωση των δημοτικών υπηρεσιών και επιχειρήσεων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

   

 

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

Θεωρούμε την Ανάπτυξη μία ενιαία κοινωνική - οικονομική - πολιτιστική διαδικασία που αποσκοπεί όχι μόνον στην οικονομική μεγέθυνση, αλλά συνδυασμένα στην κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική πρόοδο και προστασία. Στην ικανοποίηση των αναγκών όλων των πολιτών χωρίς διακρίσεις, στην εξομάλυνση των κοινωνικών και τοπικών ανισοτήτων, στην αποτελεσματική περιβαλλοντική διαχείριση και διαφύλαξη των μη ανανεώσιμων πόρων.

 

Η κοινωνία, το περιβάλλον και η οικονομία του νέου Δήμου, πρέπει να αντιμετωπίζονται αδιάσπαστα και αλληλένδετα. Τα προβλήματα σ’ όλους τους χώρους είναι κοινά και δεν διαχωρίζονται αλλά επιλύονται με πολιτικές, στόχους και δράσεις στη βάση ενός κοινού γενικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και στη βάση της συνεργασίας και της συνυπευθυνότητας όλων των συντελεστών της οικονομίας.

 

Η «Ανεξάρτητη Κίνηση του Δήμου Πλατανιά, Νέα Εποχή» θεωρεί απαραίτητο το σχεδιασμό και το συντονισμό όλων των αναγκαίων δράσεων, έργων και πρωτοβουλιών έτσι ώστε όλες οι ενέργειες να συγκλίνουν σε μία ενιαία στρατηγική ανάπτυξης. Η ενεργοποίηση των πολιτών και των συλλογικών φορέων, για το σχεδιασμό και την εξασφάλιση της ευρύτερης κοινωνικής συναίνεσης και συμμετοχής, για την υλοποίηση της ανάπτυξης αποτελεί βασική μας επιδίωξη προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Ο Δήμος μας αναμφισβήτητα διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Οι πλούσιοι φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι και οι ιδιαίτερα ευνοϊκές γεωμορφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες προδιαγράφουν τις σημαντικές δυνατότητες που υπάρχουν για την ανάπτυξη κυρίως του τουρισμού και της γεωργίας.

 

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις για την τοπική οικονομία αφορούν την προσαρμογή της στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας, στην οργάνωση των μονάδων και εκμεταλλεύσεων σε σύγχρονη βάση καθώς και στην ανάπτυξη ισχυρών διασυνδέσεων μεταξύ των δύο βασικών τομέων της τοπικής οικονομίας, της γεωργίας και του τουρισμού.

 

Ο πληθυσμός και οι τουριστικές δραστηριότητες είναι υπερ-συγκεντρωμένοι στο βόρειο παραλιακό τμήμα, όπου βρίσκονται οι σημαντικότερες υποδομές, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ορεινές περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη διασπορά του πληθυσμού σε μικρούς αγροτικούς οικισμούς και το χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης.

 

Το πρόβλημα της ανάπτυξης στην ορεινή περιοχή του νομού δεν έχει μόνο οικονομική αλλά και κοινωνική  διάσταση. Η μελέτη και υλοποίηση έργων και ρυθμίσεων στην περιοχή επιβάλλεται πέραν των οικονομικών από κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς λόγους. Η οικονομική βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών πρέπει να συνδυάζεται με την στήριξη και αναζωογόνηση της τοπικής κοινωνίας με την βελτίωση των συνθηκών ζωής. Οι ορεινές περιοχές μπορούν να στηριχτούν με την προσφορά υποδομών, επαρκών υπηρεσιών και με την διασύνδεσή τους με την παράκτια περιοχή.

 

Η ανάδειξη της τοπικής αναπτυξιακής δυναμικής θεωρούμε ότι πρέπει να βασίζεται και να προϋποθέτει:

- την αξιοποίηση του δυναμικού της τοπικής οικονομίας, των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, την ενεργοποίηση των τοπικών φυσικών, οικονομικών, πολιτιστικών και ανθρώπινων πόρων.

- την στήριξη σε ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης των φυσικών, πολιτιστικών και πλουτοπαραγωγικών πόρων, με σαφή την διάσταση της διαφύλαξης τους στο μέλλον,

- την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών με την επίτευξη της μέγιστης δυνατής προστιθέμενης αξίας.

- την ενίσχυση της αλληλοϋποστήριξης και συμπληρωματικότητας μεταξύ των παραγωγικών δραστηριοτήτων (τουρισμός, γεωργία, μεταποίηση)

- την ενθάρρυνση της ανάληψης νέων τοπικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Την συνεργασία των φορέων, την συνέργεια των παραγωγικών τομέων και την οργάνωση σε ομάδες και δίκτυα παραγωγικής και χωρικής μορφής.

- την εκμετάλλευση της δυνατότητας άντλησης νέων πόρων από τα Κοινοτικά Προγράμματα.

- την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, τον πρωταρχικό παράγοντα και συντελεστή της οικονομικής προόδου και την εξασφάλιση ποιότητας ζωής σ’ όλους τους κατοίκους. Την άμβλυνση των ανισοτήτων στο χώρο και την κοινωνία και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής.

- την αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών. Την ενθάρρυνση και στήριξη κάθε δραστηριότητας η οποία συμβάλλει θετικά στην απασχόληση.

- την ανάδειξη των προγονικών και πολιτιστικών αξιών και την μεταλαμπάδευσή τους στις νεότερες γενιές.

 

Πιο ειδικά οι επισημάνσεις και οι προτάσεις μας για τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας είναι:

 

1. ΓΕΩΡΓΙΑ

 

Στην γεωργία, ο παραδοσιακός τρόπος παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων βρίσκεται σε χρόνια κρίση, γεγονός που θέτει επιτακτικά το ζήτημα της ανασυγκρότησης της σε σύγχρονες βάσεις. Έχει αποδειχθεί ότι ο συμβατικός τρόπος παραγωγής και διάθεσης των αγροτικών μας προϊόντων είναι αδιέξοδος. O ανταγωνισμός στην ελεύθερη και παγκοσμιοποιημένη αγορά είναι πολύ σκληρός κι επικρατούν τα αγροτικά προϊόντα άλλων χωρών και άλλων περιοχών με καλύτερες εμπορικές προδιαγραφές, βασισμένες στις απαιτήσεις της αγοράς και παράλληλα, μικρότερο κόστος παραγωγής.

 

Η μικρή τοπική αγορά, η απόσταση από τις μεγάλες αγορές με την επιβάρυνση που συνεπάγεται στην διάθεση των προϊόντων αποτελούν σοβαρό μειονέκτημα και περιοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Η χαμηλή παραγωγικότητα, το χαμηλό επίπεδο τυποποίησης των αγροτικών προϊόντων και οι αδύνατοι μηχανισμοί συγκέντρωσης, εμπορίας και προβολής αποτελούν σοβαρές αδυναμίες του τομέα.

 

Ο αγροτικός τομέας παραμένει βασικός πυλώνας της τοπικής μας οικονομίας. Η συνεχής υποχώρηση του, δημιουργεί ένα σοβαρό κίνδυνο για την οικονομία, πράγμα που δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορη την νέα Αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση βέβαια δεν μπορεί από μόνη της να ανατρέψει αυτήν την κατάσταση, έχει την υποχρέωση όμως και μπορεί με συγκεκριμένες δράσεις και πολιτικές να βοηθήσει και να υποστηρίξει τους αγρότες να βρουν ένα σύγχρονο δρόμο ανάκαμψης και αναζωογόνησης της αγροτικής οικονομίας. Η Αυτοδιοίκηση πρέπει να προσφέρει τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς σε μια τέτοια κατεύθυνση.

 

Το αγροτικό συνεταιριστικό κίνημα έχει περιέλθει σε τραγική κατάσταση και η αναδιάρθρωση και η εξυγίανση του έχουν επείγοντα χαρακτήρα. Η δημιουργία σύγχρονης και ανταγωνιστικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία ποιοτικών αγροτικών προϊόντων όπως και η ανάπτυξη υγιών και ανταγωνιστικών Ομάδωv Παραγωγών ανά πρoϊόv είναι άμεση και επιβεβλημένη.

 

Ο κυριότερος στόχος σήμερα για την γεωργία, είναι η ποιότητα των προϊόντων, η μεταποίηση τους και η διάθεσή τους ως τρόφιμα. Είναι η προστιθέμενη αξία στα προϊόντα, η ενσωμάτωση περιβαλλοντικά αποδεκτών  κανόνων στην παραγωγή και επεξεργασία τους, ο εξαγωγικός προσανατολισμός και η επιθετική πολιτική στην εμπορία.          

Στρατηγικό σημείο είναι η διασύνδεση της γεωργίας με τον τουρισμό.

 

Οι στόχοι της παραγωγής σταθερά ποιοτικών προϊόντων όσο το δυνατόν μεγαλύτερης πρ προστιθέμενης αξίας, απαιτούν πρώτα απ’ όλα σχεδιασμό κατά προϊόν και περιοχή και συλλογική δράση όλων των αναπτυξιακών συντελεστών. Θα πρέπει να περάσομε σε μια καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής και διάθεσης ποιοτικών αγροτικών προϊόντων (από το χωράφι στο ράφι). Να παράγουμε δηλαδή και να διαθέτουμε απευθείας στην αγορά επώνυμα, τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα, με εγγυημένη την ποιότητά τους.

 

Η προώθηση ορθών γεωργικών πρακτικών και γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων στην παραγωγή, η μείωση και ορθολογική χρήση των εισροών, η ολοκληρωμένη και η οικολογική γεωργία, η τυποποίηση στην μεταποίηση και η πιστοποίηση, αποτελούν τα κύρια μέτρα για την επίτευξη της επιζητούμενης ποιότητας και της αύξησης προστιθέμενης αξίας στα τελικά προϊόντα.

 

Το κλίμα με την μεγάλη παραλλακτικότητά του, το έυφορο έδαφος, το νερό, δίνουν τη δυνατότητα παραγωγής μεγάλης ποικιλίας και καλής ποιότητας γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων. Αποτελούν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί στην παραγωγή ευρείας ποικιλίας προϊόντων ποιότητας.

 

Είναι αναγκαίο να προωθηθούν ειδικότεροι σχεδιασμοί και συντονισμένες δράσεις φορέων τις οποίες ο Δήμος πρέπει να είναι σε θέση  να στηρίξει, που αφορούν:

 

- Την προώθηση της βιολογικής γεωργίας και την παραγωγή βιολογικών φυτικών και ζωικών προϊόντων.

- Την προώθηση και επέκταση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ανά προϊόν και την εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών με την μείωση εισροών στις καλλιέργειες.

- Την μερική αναδιάρθρωση των καλλιεργειών ως προς τις ποικιλίες και τα είδη και την ανάπτυξη νέων καλλιεργειών όπως των υποτροπικών και εξωτικών που ευδοκιμούν στην περιοχή μας.

- Την ποικιλιακή αναδιάρθρωση των εσπεριδοειδών προκειμένου να εξασφαλίζεται ο εφοδιασμός της αγοράς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

- Την ενίσχυση των δραστηριοτήτων στους τομείς τυποποίησης-πιστοποίησης των γεωργικών προϊόντων.

- Την υποστήριξη των επενδύσεων και η αξιοποίηση των παρεχόμενων οικονομικών κινήτρων και ενισχύσεων για την ίδρυση ή εκσυγχρονισμό μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων.

- Την αξιοποίηση του μόνιμου πληθυσμού για το σχηματισμό μικρών, δυναμικών μονάδων οικιακής μεταποιητικής βιοτεχνίας.

- Την επέκταση των αρδευόμενων εκτάσεων, την εκτέλεση νέων και βελτίωση των υπαρχόντων αρδευτικών έργων και την ορθολογική χρήση του υδάτινου δυναμικού.

- Την πύκνωση και βελτίωση-συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας.

- Την τομεακή διασύνδεση γεωργίας – τουρισμού. Την αξιοποίηση της τουριστικής αγοράς για τη διάθεση περισσότερης αγροτικής παραγωγής. Την επέκταση των τουριστικών δραστηριοτήτων στην ενδοχώρα.

- Την ολοκληρωμένη και πολυτομεακή ανάπτυξη αγροτικών και ειδικά των ορεινών περιοχών.

- Την ανάδειξη και προώθηση της Κρητικής διατροφής στις τουριστικές δραστηριότητες και την προώθηση των προϊόντων που την υποστηρίζουν.

- Την καθιέρωση Τοπικού Συμφώνου για τα αγροτικά προϊόντα μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων, για την απορρόφηση των τοπικών προϊόντων στις τουριστικές δραστηριότητες.

- Την εξυγίανση των συνεταιριστικών οργανώσεων των αγροτών με αυστηρή εκκαθάριση των εκκρεμοτήτων του παρελθόντος, πλήρη διαφάνεια και αντικειμενικότητα.

- Την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης αγροτών και πιο συγκεκριμένα για τις βιολογικές, υποτροπικές και νέες καλλιέργειες.

- Την στήριξη της ορεινής αιγοπροβατοτροφίας με παράλληλη αναγέννηση των βοσκότοπων και στροφή στην ημισταυλισμένη κτηνοτροφία. Την διαχείριση των εκτατικών λειμώνων, την ορθολογική χρήση των βοσκοτόπων σύμφωνα με τους κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Την μείωση της αναλογίας της αίγας προς το πρόβατο (προς όφελος του δεύτερου) στις προστατευόμενες περιοχές. Την προώθηση της βιολογικής κτηνοτροφίας. Την προώθηση των αναγκαίων μελετών Βοσκοϊκανότητας – Βοσκοφόρτωσης.

- Την συμβολή στον εκσυγχρονισμό της αλιευτικής υποδομής και της εμπορίας των αλιευμάτων. Την αξιοποίηση αλιευτικών καταφυγίων με συμπληρωματικές υποδομές για υποστήριξη αλιευτικών, τουριστικών σκαφών.

 

2. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

 

Το μέγεθος του δευτερογενή τομέα παραμένει μικρό. Η μεταποίηση είναι η κύρια δραστηριότητα και η οποία συνδέεται με την επεξεργασία προϊόντων του πρωτογενή τομέα. Οι στόχοι και τα μέτρα που αναπτύχθηκαν πριν για την γεωργία αφορούν σε σημαντικό βαθμό και την μεταποίηση.

Οι επιχειρήσεις της μεταποίησης είναι σχετικά μικρού μεγέθους και εμφανίζουν προβλήματα χωροθέτησης, οργάνωσης, εκσυγχρονισμού, ποιότητας και τυποποίησης. Τα προβλήματα συνδέονται επίσης και με την αδυναμία εμπορικής οργάνωσης και προώθησης στις διεθνείς αγορές.

 

Η δημιουργία οργανωμένων χώρων ανάπτυξης με βάση τον χωροταξικό σχεδιασμό, η δημιουργία συλλογικών υποδομών και κοινών υποστηρικτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών εμπορίας, χρηματοδότησης, εγγυοδοσίας και τεχνολογίας, η ανάπτυξη επενδύσεων σε μονάδες με εξαγωγικό  προσανατολισμό παραμένουν ως κύριος στόχος.

 

3. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

 

Ο τομέας με δυναμισμό στην ανάπτυξή του είναι ο τουρισμός. Στον τουρισμό η ζήτηση των τελευταίων χρόνων οδήγησε σε σημαντικές επενδύσεις σε ξενοδοχειακές μονάδες και στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της ξενοδοχειακής υποδομής. Ο κλάδος ωστόσο, παρά τη δυναμικότητά του, αντιμετωπίζει προβλήματα που οφείλονται στην εποχικότητα του και στον μονοδιάστατο προσανατολισμό στον μαζικό τουρισμό. Οι τουριστικές υπηρεσίες κινούνται σε αγορές υψηλού ανταγωνισμού και οι μεταβολές που σημειώνονται στο εξωτερικό περιβάλλον και στις προτιμήσεις των καταναλωτών καθιστούν ευάλωτη την δραστηριότητα. Οι υποδομές, η γενικότερη κατάσταση και η ποιότητα του δημόσιου χώρου, έχουν καταστεί κρίσιμοι παράγοντες στήριξης και ανάπτυξης του τομέα.

 

Η αναβάθμιση της ποιότητας, ο εμπλουτισμός, η χρονική επέκταση και η διαφοροποίηση των προϊόντων, η δημιουργία ειδικών υποδομών, η διασύνδεση με τον πρωτογενή τομέα, το φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισμό, είναι οι κύριοι στόχοι για την ενίσχυση του δυναμισμού του τουρισμού. Ειδικότερα στους στόχους πρώτης γραμμής πρέπει να είναι:

 

- Η ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδομών, υποδομών μεταφορών (αναπτύσσεται παρακάτω)

- Η διαφύλαξη και η αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος, αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για την τουριστική οικονομία. Η τουριστική ανάπτυξη στο χώρο απαιτεί σχεδιασμό ώστε να μην επέρχεται υπερσυγκέντρωση-κορεσμός και να απαξιώνεται η βάση της.

- Ο δημόσιος χώρος και η φύση απαιτούν ειδική διαχείριση και μεγαλύτερη φροντίδα από το Δήμο και σύνολο των φορέων. Τουριστικές περιοχές με άναρχη ανάπτυξη χρειάζονται ανάπλαση με περιβαλλοντικά κριτήρια.

- Διάχυση της τουριστικής ανάπτυξης προς ιδιαίτερα αξιόλογες περιοχές της ενδοχώρας του Δήμου που έχουν παραμείνει αναξιοποίητες και δημιουργία κατάλληλων υποδομών γι΄ αυτό.

- Προβολή και αξιοποίηση της φυσικής ομορφιάς του νομού, της πολιτιστικής ταυτότητας και των παραδοσιακών δραστηριοτήτων για την προσέλκυση νέων και ειδικών κατηγοριών τουρισμού.

- Απαιτείται δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων με ισχυρότερη ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής. Προώθηση εναλλακτικού και ειδικού θεματικού τουρισμού (φυσιολατρικού, θαλάσσιου, αθλητικού, ιατρικού, κτλ.), δημιουργία πακέτων ειδικού ενδιαφέροντος όπως και διοργάνωση εκδηλώσεων με διεθνή διάσταση.

- Στοχευμένη τουριστική προβολή, σε χώρες και περιοχές που στηρίζουν τον τουρισμό του Δήμου μας (π.χ. Σκανδιναβικές χώρες).  Έμφαση στην ηλεκτρονική ενημέρωση και προβολή. Δημιουργία και υποστήριξη δικτυωμένων γραφείων πληροφόρησης και ενημέρωσης επισκεπτών σε κεντρικά σημεία.

- Αξιοποίηση του αεροδρομίου Μάλεμε για αθλητική, πολιτιστική και ειδική τουριστική υποδομή.

- Οργανική σύνδεση του τουρισμού με την γεωργία και μεγαλύτερη διατομεακή συνέργεια. Εισαγωγή και προώθηση της Κρητικής Διατροφής στην τουριστική δραστηριότητα

- Κατασκευή φυσιολατρικών διαδρομών και μονοπατιών. Κατασκευή ποδηλατόδρομου και περιπατητικής διαδρομής κατά μήκος του παλαιού αρδευτικού χάνδακα από την Αγιά μέχρι το Κολυμπάρι και κατά μήκος του ποταμού Κερίτη μέχρι τα Μεσκλά.

- Δημιουργία διεθνών πολιτιστικών θεσμών που θα συμβάλουν στην προβολή του Δήμου και θα τον καθιστούν αξιόλογο πολιτιστικό κέντρο.

- Δημιουργία Δημοτικής Επιτροπής Τουρισμού για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων τουριστικής ανάπτυξη και προβολής.

  

 

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΠΟΡΟΙ - ΜΕΣΑ

 

Σε συνθήκες ύφεσης και περιορισμού των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το τελευταίο καταφύγιο για τους Δήμους είναι το ΕΣΠΑ. Από το γεγονός ότι τα προγράμματα του ΕΣΠΑ είναι σε εξέλιξη, οι νέοι Δήμοι πρέπει να κάνουν ένα αγώνα δρόμου ταχύτητας προκειμένου να προετοιμάσουν, να ωριμάσουν έργα υποδομών τους και να αξιοποιήσουν όποιες δυνατότητες χρηματοδότησης παρουσιάζονται. Οι νέες δημοτικές αρχές θα κριθούν από την ικανότητα τους να ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο δύσκολο καθήκον σε σύντομο χρόνο. Στον τομέα αυτό δεν χρειάζονται αυτοσχεδιασμοί. Θα ωφεληθούν εκείνοι οι δήμοι που θα διαθέτουν έμπειρο και καλά προετοιμασμένο πολιτικό προσωπικό.

Δεδομένου ότι η ευθύνη για το μεγαλύτερο μέρος των νομαρχιακών και διαδημοτικών υποδομών έχει μεταβιβαστεί με τον «Καλλικράτη» στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, το τι πρόκειται να γίνει θα εξαρτηθεί από αποφάσεις που θα παρθούν εκτός νομού. Έτσι, στην νέα περίοδο καθίσταται πλέον επιτακτική η συντονισμένη και άμεση δράση των θεσμικών φορέων του νομού προς την κατεύθυνση προώθησης των έργων υποδομής που είναι αναγκαία.

Ιδιαίτερα για τις υποδομές στο νέο Δήμο Πλατανιά κρίσιμα είναι τα θέματα του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και του οδικού δικτύου -εθνικού και επαρχιακού- για τα οποία οι αρμοδιότητες έχουν περιέλθει στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και την κεντρική Διοίκηση.

 

Τα έργα βασικής υποδομής που θεωρούμε απαραίτητα και επείγοντα για τη δημιουργία της επιθυμητής αναπτυξιακής δυναμικής στο Δήμο είναι τα εξής:

 

1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

 

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ)

Ο Β.Ο.Α.Κ. αποτελεί το σημαντικότερο έργο υποδομής της Κρήτης πολλαπλής σκοπιμότητας. Η μακροχρόνιες αποσπασματικές και εμβαλωματικές επεμβάσεις έχουν αφήσει ένα δρόμο ημιτελή και ακατάλληλο να εξυπηρετήσει τις μεταφορικές ανάγκες και την ασφάλεια της κυκλοφορίας σήμερα. Έτσι το ζήτημα που τίθεται άμεσα και επιτακτικά είναι η συνολική αναβάθμιση του -και για το τμήμα του που διέρχεται από το Δήμο Πλατανιά- με πρόβλεψη δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας και ενδιάμεση νησίδα ασφαλείας, με παράλληλους δρόμους και όλους τους απαιτούμενους κόμβους και παρακάμψεις, η σύνδεσή του με τις κωμοπόλεις και τους κάθετους άξονες και χωρίς φυσικά μετακύληση του κόστους κατασκευής και λειτουργίας στους κατοίκους και στην οικονομία της Κρήτης.

 

Παλαιά Εθνική οδός

Βελτίωση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων επί του παλαιού εθνικού με τις αναγκαίες πεζοδρομήσεις, διαβάσεις, φωτισμούς και σημάνσεις. Αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στον Πλατανιά.

 

Επαρχιακό δίκτυο

Για την διάχυση των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων σ’ όλο το Δήμο και την άρση καταστάσεων αποκλεισμού και απομόνωσης των περιοχών της ενδοχώρας και των ορεινών περιοχών πρέπει να αντιμετωπιστεί με προτεραιότητα η ολοκλήρωση της κατασκευής και η βελτίωση χάραξης των επαρχιακών δρόμων που συνδέουν ευρύτερες περιοχές και δίνουν την δυνατότητα επικοινωνίας και άμεσης πρόσβασης των εσωτερικών ορεινών διαμερισμάτων με την παράκτια περιοχή και το κέντρο του Δήμου.

 

Θετικές είναι οι προοπτικές για δύο σημαντικά έργα οδοποιίας, για το οποία υπήρξε η πρόνοια να ανατεθούν οι μελέτες τους στο παρελθόν κατά τη θητεία μας στη Νομαρχία και σήμερα είναι ώριμα και έτοιμα να χρηματοδοτηθούν από το Περιφερειακό Πρόγραμμα. Το πρώτο, η βελτίωση της χάραξης και η αναβάθμιση στον οδικό άξονα Φουρνέ - Λάκκοι - Ομαλός (Τμήμα Λάκκοι – Ομαλός) και το δεύτερο η βελτίωση της χάραξης στο δρόμο Αγιά – Πατελάρι – Γεράνι και η κατασκευή νέας γέφυρας στο Πατελάρι. Το πρώτο έργο έχει ευρύτερη σημασία για τον τουρισμό του νομού και του νησιού, το δεύτερο θα ενώσει την ευρύτερη περιοχή του νυν δήμου Μουσούρων με το κέντρο του νέου Δήμου Πλατανιά.

 

Προτεραιότητα επίσης αποκτούν ορισμένοι κάθετοι επαρχιακοί δρόμοι που πρέπει να αναβαθμιστούν και να βελτιωθούν όπως, ο δρόμος Ταυρωνίτη – Συρίλι – Ντερές – Παπαδιανά – Νέα Ρούματα και ο δρόμος Επισκοπή – Ζυμβραγού/Δελιανά – Κακόπετρο.

Επίσης, η βελτίωση του επαρχιακού δρόμου Ακρωτηρίου Σπάθας στο επίπεδο των τεχνικών και της υπόβασης.

 

Θα διεκδικήσουμε συγκεκριμένα από την περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, στην οποία θα περιέλθει και η ευθύνη του επαρχιακού δικτύου, την επίσπευση της κατασκευής των έργων που έχουν προγραμματιστεί, την αναβάθμιση των άλλων βασικών οδικών έργων, όπως και την συντήρηση, την αποκατάσταση βλαβών, και βελτίωση του εξοπλισμού ασφάλειας και σήμανσης σ΄όλο το επαρχιακό δίκτυο του Δήμου.

 

Για την αγροτοκτηνοτροφική οδοποιία κυρίαρχη είναι η ανάγκη της συντήρησης της. Θα δώσομε προτεραιότητα σ’ αυτή την υποχρέωση του Δήμου προς την αγροτική οικονομία και θα κατανέμομε τα περιορισμένα οικονομικά του με διαφάνεια, δικαιοσύνη και περιβαλλοντική εγρήγορση, ώστε να μην ευνοούνται μόνο ορισμένες περιοχές και να αδικούνται άλλες.

 

2. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ

 

Ο νομός Χανίων διαθέτει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που είναι το νερό, το οποίο επί πολλά χρόνια αξιοποιείται στη βάση του προγράμματος «αξιοποίησης υδατικού δυναμικού», που καλύπτει την βόρεια περιοχή του. Τα έργα που αναπτύχθηκαν εξυπηρέτησαν και στήριξαν την ανάπτυξη που έχει συντελεστεί μέχρι τώρα, αλλά βρέθηκαν πίσω από τις προβλέψεις ώστε σήμερα να παρουσιάζονται κενά.

 

Η λειψυδρία τη φετινή χρονιά ήρθε να φανερώσει τα προβλήματα στην εκμετάλλευση και διαχείριση των υδατικών πόρων στην περιοχή μας και να υπογραμμίσει τους κινδύνους που μπορούν να υπάρξουν στο μέλλον αν δεν ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα. Όπως αποδείχθηκε το φετινό καλοκαίρι σε μια περίοδο αιχμής στην κατανάλωση του νερού, μειώθηκε δραστικά η παροχή των πηγών και το σύστημα αντλήσεων των κεντρικών γεωτρήσεων δεν είχε τη δυνατότητα να δώσει τις αυξημένες ποσότητες νερού που χρειαζόταν η ύδρευση και η άρδευση.

 

Οι προτάσεις μας για το άμεσο μέλλον:

- Από την άποψη του προγραμματισμού θεωρούμε ότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα το σχέδιο αναρρύθμισης των πηγών Αγιάς και να προστεθούν νέες υδρογεωτρήσεις το σύστημα.

- Να διαχωριστεί το μικτό υδροαρδευτικό σύστημα με την κατασκευή κεντρικού υδρευτικού αγωγού από Μυλωνιανά μέχρι Κολυμπάρι για την τροφοδοσία με το καθαρό νερό των υδρογεωτρήσεων Μυλωνιανών, όλων των δεξαμενών ύδρευσης της βόρειας περιοχής του νέου Δήμου Πλατάνια. Με το ίδιο έργο πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των οικισμών της λεκάνης απορροής Ταυρωνίτη μέχρι τις Βουκολιές.

- Να επιταχυνθεί η κατασκευή του φράγματος Βαλσαμιώτη και να συνδεθεί με το διαχωρισμένο αρδευτικό σύστημα του ΟΑΔΥΚ ώστε να καλύπτονται οι αρδευτικές ανάγκες όλης της περιοχής Αγιάς Κολυμβαρίου. Το φράγμα πρέπει επίσης να καλύπτει τα κενά των αυτόνομων δικτύων των ΤΟΕΒ που βρίσκονται στον νυν Δήμο Μουσούρων. Να κατασκευαστούν στην συνέχεια οι δεξαμενές και αρδευτικά δίκτυα διανομής στην υψηλή ζώνη Αγιάς-Κολυμβαρίου.

- Τέλος, πρέπει να προετοιμαστεί το φράγμα Σεμπρωνιώτη με την συμπλήρωση και επικαιροποίηση των μελετών του ώστε το έργο να είναι ώριμο στο άμεσο μέλλον όταν θα υπάρξει δυνατότητα χρηματοδότησης και κατασκευής του.

 

Για τις περιοχές που δεν καλύπτονται από το μεγάλο υδροαρδευτικό έργο, να καταρτιστεί και να προωθηθεί πρόγραμμα μικρών υδροαρδευτικών έργων με προτεραιότητα την οριστική επίλυση προβλημάτων ύδρευσης των οικισμών που δεν έχουν νερό.

 

Στις δύσκολες καταστάσεις της λειψυδρίας φέτος, αναδείχθηκε μαζί ένα σημαντικό πρόβλημα: της έλλειψης ενός σχεδίου διαχείρισης των υδατικών πόρων, το οποίο βέβαια προβλέπει και η νομοθεσία και είναι στην υποχρέωση του κράτους. Η υπάρχουσα πολυαρχία στην εκμετάλλευση των υδατικών πόρων και η ασυνεννοησία μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης, καθιστά απολύτως αναγκαία την κατάρτιση και υποχρεωτική εφαρμογή ενός κοινά αποφασισμένου διαχειριστικού σχεδίου για τη βορειοδυτική περιοχή του Νομού Χανίων.

 

Με τον Καλλικράτη περιορίζεται εν μέρει η πολυαρχία, μιας και περιέρχεται στους νέους Δήμους η συνολική ευθύνη της ύδρευσης και της άρδευσης σε ευρύτερες δημοτικές ενότητες. Όμως η διαχείριση στην περιοχή μας δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα από τους δήμους γιατί τα μεγάλα υδροαρδευτικά έργα που υπάρχουν έχουν διαδημοτικό χαραχτήρα. Για τα κεντροδυτικά υδροαρδευτικά συστήματα του ΟΑΔΥΚ που είναι ενιαία και αδιάσπαστα και εκτείνονται στην περιοχή των Δήμων Πλατανιά και Χανίων, θεωρούμε ότι είναι απολύτως αναγκαία η διαδημοτική συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης των υδατικών πόρων, προκειμένου να υπάρξουν έγκαιρα από κοινού οι βέλτιστες κατασκευαστικές και διαχειριστικές λύσεις και να μη βρεθούμε ενώπιον συγκρούσεων και πολέμων μεταξύ των περιοχών για το νερό στο μέλλον.

 

Γενικά όλο το σύστημα πρέπει να αναθεωρηθεί. Οι στόχοι που πρέπει να τεθούν είναι η ορθολογική, ενιαία και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση, η σταδιακή αύξηση των εκμεταλλεύσιμων υδάτινων πόρων με απόλυτο σεβασμό στις φυσικές δυνατότητες του συστήματος και προστασία των διαθέσιμων πόρων από την υπερβολική,  αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση, η ολοκλήρωση του υπάρχοντος συστήματος και η ένταξη νέων περιοχών με προτεραιότητα στην ύδρευση.

 

3. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

 

Ολοκλήρωση των έργων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας λυμάτων ΔΕΥΑΒΑ.

Ολοκλήρωση του αποχετευτικού συστήματος βόρειου άξονα και του βιολογικού του με την επέκταση των αποχετευτικών δικτύων στις περιοχές που προβλέπει η μελέτη του έργου. Η κατασκευή των πρόσθετων εγκαταστάσεων στο βιολογικό -για τριτοβάθμια επεξεργασία- και δικτύου άρδευσης, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων σε επιτρεπόμενες αρδευτικές χρήσεις και την αποφόρτιση του υποθαλάσσιου αγωγού.

 

4. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

Δεδομένου ότι στο μέλλον προβλέπεται η ανάπτυξη μεγάλων έργων ΑΠΕ και στην περιοχή του νέου Δήμου Πλατανιά θεωρούμε αναγκαίο να διατυπώσουμε τη θέση μας σ’ αυτό το ζήτημα.

Είμαστε υπέρ της ανάπτυξης των έργων αξιοποίησης των ΑΠΕ και θεωρούμε ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια σ’ όλη την Κρήτη.

 

Συμφωνούμε ότι είναι αναγκαίο όλες οι περιοχές της Κρήτης να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης τους στην ανάπτυξη των έργων ΑΠΕ, και το ίδιο πρέπει να γίνει για το Δήμο Πλατανιά, κάτω όμως από ορισμένες προϋποθέσεις και μέχρι ένα όριο:

- Η ανάπτυξη των ΑΠΕ πρέπει να γίνει στη βάση ενός χωροταξικού σχεδιασμού και όχι άναρχα.

- Θα πρέπει να εξαιρεθούν οι προστατευόμενες περιοχές από τα έργα ΑΠΕ.

- Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων με τη σύνταξη των δασικών χαρτών και να γίνονται σεβαστά τα υπαρκτά και αποδεκτά από τη νομοθεσία ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

- Το όριο το θέτει το ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης και οι ανάγκες της σε ενέργεια. Στα πλαίσια αυτά θεωρούμε ότι η ο Δήμος μας μπορεί να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί. Είμαστε αντίθετοι στα σχέδια για την παραγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στη κεντρική Ελλάδα και την υπερσυγκέντρωση αιολικών πάρκων στο Δήμο μας, που θα αλλοιώσουν τη φυσιογνωμία της περιοχής μας με την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών σε όλες τις βουνοκορφές. Είμαστε θετικοί στην λογική, οικολογικά ανεκτή και παραγωγικά χρήσιμη αξιοποίηση των εδαφολογικών πλεονεκτημάτων μιας περιοχής, με την προϋπόθεση την ύπαρξη μιας επιστημονικά άρτιας μελέτης, του σεβασμού της νομοθεσίας και του ήπιου χαρακτήρα των επενδύσεων.

 

5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

α. Χωροταξικός – πολεοδομικός σχεδιασμός

 

Ο χωροταξικός και στην συνέχεια πολεοδομικός σχεδιασμός πρέπει να ολοκληρωθεί στο σύνολο του Δήμου και ιδιαίτερα στην παράκτια ζώνη ώστε να αντιμετωπιστούν οι καταστάσεις οικιστικής αναρχίας και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης όπως και για να μπορεί να γίνει ανάπλαση των περιοχών και να προστατευτεί το περιβάλλον της περιοχής.

 

Θα διεκδικήσομε από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να επεκταθούν οι χωροταξικές ρυθμίσεις πέρα από τα όρια του νυν Δήμου Πλατανιά και να εκπονηθούν ΣΧΟΟΑΠ (Σχέδιο Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης)  για όλη την περιοχή.

Θα διεκδικήσομε από το ΥΠΕΚΑ  και την Περιφερειακή Διοίκηση να γίνουν πολεοδομικές μελέτες σ’ όλους τους παράκτιους οικισμούς που προβλέπει το ΣΧΟΟΑΠ του νυν Δήμου Πλατανιά και στην συνέχεια για τους υπόλοιπους κεντρικούς οικισμούς του Δήμου.

 

Θα αναλάβομε την εκπόνηση της Πράξης Εφαρμογής του μοναδικού σήμερα Πολεοδομικού Σχεδίου του Μάλεμε και κάθε άλλου Πολεοδομικού σχεδίου που στην πορεία κυρωθεί.

 

 

β. Φυσικό περιβάλλον

 

Έχοντας την πεποίθηση, ότι το φυσικό περιβάλλον είναι το ισχυρό όπλο του Δήμου Πλατανιά και αποτελεί πηγή και κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη ανάπτυξή του, πιστεύομε ότι η προστασία του προέχει κάθε άλλου στόχου.

 

Το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον αποτελεί το κύριο συγκριτικό πλεονέκτημα για την τοπική οικονομία. Από το πώς η διατήρηση και η ανάδειξή του θα γίνει στοιχείο της παραγωγικής διαδικασίας και θα ενσωματωθεί στα τοπικά προϊόντα και τις υπηρεσίες, από το πώς αυτό θα αναχθεί σε "διακριτό" προσδιοριστικό στοιχείο της περιοχής, θα εξαρτηθεί η αναπτυξιακή δυναμική του Δήμου.

 

Ο νέος Δήμος Πλατανιά περιλαμβάνει 4 προστατευόμενες περιοχές: τα Λευκά Όρη και τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς, την Χερσόνησο Ροδωπού και την παραλία Κολυμπάρι – Γεράνι, όπως και την εκβολή Κερίτη - Κοιλάδα Φασά. Από αυτές μόνον ο Εθνικός Δρυμός έχει ολοκληρωμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) και ορισμένο Φορέα Διαχείρισης.

 

Οι απειλές και οι πιέσεις στην παράκτια προστατευόμενη περιοχή οφείλονται στην χωροταξική αναρχία και στην οικιστική πίεση. Είναι επείγουσα η ανάγκη να προχωρήσει άμεσα ο περιβαλλοντικός και χωροταξικός σχεδιασμός (ΕΠΜ, ΣΧΟΟΑΠ) στην παράκτια προστατευόμενη περιοχή και να αναλάβει ο Δήμος την ευθύνη της διαχείρισής της.

 

Ο Εθνικός δρυμός Σαμαριάς είναι από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας. Η αξία του είναι αναγνωρισμένη και τεκμηριωμένη όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Αποτελεί όχι μόνο ελληνική αλλά και παγκόσμια περιβαλλοντική κληρονομιά με πολλές διακρίσεις. Ο Εθνικός δρυμός αποτελεί το δεύτερο ισχυρότερο πόλο έλξης και του τουρισμού, πράγμα που δημιουργεί σημαντικά οφέλη στην τουριστική οικονομία της Κρήτης. Τα οφέλη όμως συνεπάγονται και σειρά ευθυνών και υποχρεώσεων για την διατήρηση, την ασφάλεια και την σωστή αξιοποίησή του, οι οποίες πρέπει να αναλαμβάνονται απ’ όλους τους αρμόδιους.

 

Ο νέος Δήμος Πλατανιά που θα συμμετέχει στην Διοίκηση του Φορέα Διαχείρισης, πρέπει να συνδράμει την όλη προσπάθεια για να διασφαλιστεί μια μόνιμη και συνολική αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων του Ορεινού Όγκου, της περιοχής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης.

 

Θεωρούμε επιβεβλημένο, να αντιμετωπιστούν κατ’ αρχή σε θεσμικό επίπεδο τα θέματα των αρμοδιοτήτων, του προσωπικού και των πόρων λειτουργίας του Φορέα. Πιο συγκεκριμένα πρέπει ν’ αποδίδεται το σύνολο των εσόδων του φαραγγιού στο Φορέα Διαχείρισης όπως και να εξασφαλιστεί η αναγκαία πρόσθετη επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο. Να προσλαμβάνεται έγκαιρα ικανή δύναμη εποχικού προσωπικού για την υποστήριξη της λειτουργίας του φαραγγιού και των επισκεπτών του.

 

γ. Η διάβρωση των ακτών

 

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση της διάβρωσης των ακτών και ο κίνδυνος που συνεπάγεται για τον σημαντικότερο φυσικό πόρο πάνω στον οποίο στηρίζεται και η τουριστική δραστηριότητα. Το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με αποσπασματικές παρεμβάσεις αλλά απαιτείται συνολική μελέτη και η υλοποίηση των σχετικών έργων που θα υποδειχθούν.

 

δ. Αντιπλημμυρικά έργα

 

Διεκδίκηση από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση –αρμόδια από το νόμο- της κατασκευής όλων των αναγκαίων αντιπλημμυρικών προστατευτικών έργων και για τον τακτικό καθαρισμό των ποταμών και ρεμάτων του Δήμου.

 

ε. Απορρίμματα

 

Ο νομός Χανίων διαθέτει την πιο σύγχρονη διαχείριση στερεών απορριμμάτων στην Ελλάδα. Ο αγώνας και εντατικές μας προσπάθειες τα προηγούμενα χρόνια στην Νομαρχία, εξάλειψαν τον «κόπρο του Κουρουπητού» κι έδωσαν την πιο προηγμένη και αξιόπιστη λύση στο πρόβλημα της επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των απορριμμάτων στον νομό μας. Η ΔΕΔΙΣΑ με υπευθυνότητα και συνέπεια παρέλαβε και λειτουργεί το εργοστάσιο ανακύκλωσης όπως και ανέπτυξε τα δικά της προγράμματα αποκομιδής, διαλογής στην πηγή, συλλογής και διάθεσης ειδικών κατηγοριών επικίνδυνων αποβλήτων.

 

Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε όμως ότι οι περιοχές μας είναι όλες καθαρές. Το γεγονός ό,τι στη φετινή τουριστική περίοδο οι ξένοι επισκέπτες μας αποκόμισαν αρνητικές εντυπώσεις για την καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος, -σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνας-, φανερώνει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη βάση και ότι πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα από το Δήμο για να νοικοκυρέψει ο τόπος μας.

 

Ιεραρχούμε πιο ψηλά στους στόχους μας το ζήτημα της καθαριότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος και δεσμευόμαστε:

- Να αναδείξουμε το Δήμο μας σ’ ένα από τους καθαρότερους στην Ελλάδα.

- Να εξαλείψουμε τις διάσπαρτες μικροεστίες ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων στο σύνολο του Δήμου. Να θέσουμε τέρμα στις κρυφές χωματερές.

- Να συντάξομε και να εφαρμόσουμε ένα σύγχρονο κανονισμό καθαριότητας.

- Να επεκτείνουμε την αποκομιδή όλες τις μέρες της βδομάδας στις τουριστικές περιοχές.

- Να εκσυγχρονίσομε το σύστημα μηχανικής αποκομιδής με την προμήθεια νέου εξοπλισμού.

Σε συνεργασία με τη ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ):

- Να αναπτύξουμε σ’ όλο το Δήμο την ανακύκλωση και το δίκτυο διαλογής στην πηγή όπως και της συλλογής και απομάκρυνσης των ογκωδών αντικειμένων και των μπαζών.

- Να προωθήσομε την εναλλακτική διαχείριση ειδικών αποβλήτων, όπως μπαταρίες, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ελαστικά κτλ.

- Να προωθήσομε την οικιακή κομποστοποίηση.

- Και να υλοποιήσομε προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων για την ανακύκλωση, την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος.

  

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

1. ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

 

Πέρα από τα γενικά και μεγάλα προβλήματα στον τομέα της υγείας, ο Δήμος παρουσιάζει σοβαρά κενά στην πρόληψη και την Α’ βάθμια περίθαλψη, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν με προτεραιότητα. Η δημογραφική γήρανση που εμφανίζεται στην ενδοχώρα απαιτεί ένα υψηλότερο επίπεδο υγειονομικής και προνοιακής φροντίδας για την στήριξη των μεγάλων ηλικιών.

 

Βασικός στόχος, η βελτίωση των ιατρικών και προνοιακών υπηρεσιών στους δημότες, όπως και η αναγκαία ιατρική βοήθεια στους επισκέπτες της τουριστικής περιοχής. Προτεραιότητά μας είναι η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και υποστήριξης ατόμων με αναπηρία.

 

Στα πλαίσια του νέου Δήμου Πλατανιά σε πρώτη φάση είναι αναγκαία η δημιουργία κεντρικής μονάδας Πολυιατρείου 24ωρης ετοιμότητας στο κέντρο του Δήμου και σε δεύτερη, η δημιουργία Κέντρου Υγείας, ικανά να προσφέρουν προληπτική ιατρική, πρώτες βοήθειες, μονοήμερη νοσηλεία και βοήθεια στο σπίτι.

 

Σε συνδυασμό πρέπει να ενισχυθούν και να εξοπλιστούν τα Περιφερειακά Ιατρεία ώστε λειτουργούν αποτελεσματικά και χωρίς κενά.

 

Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» με στόχο την φροντίδα των ασθενών και των ηλικιωμένων στο σπίτι σ΄όλα τα διαμερίσματα του Δήμου.

 

Απολύτως αναγκαία θεωρούμε ότι είναι:

- Τα προγράμματα και οι δράσεις προληπτικής ιατρικής.

- Η δημιουργία συμβουλευτικών δομών κοινωνικής ενίσχυσης.

- Τα προγράμματα ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων και η δημιουργία ΚΗΦΗ σε κατάλληλη θέση ώστε να εξυπηρετεί όλο το Δήμο.

- Η συνεργασία με τους θεσμοθετημένους μηχανισμούς παροχής βοήθειας στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

- Οι παρεμβάσεις, στις υποδομές κυκλοφορίας και στους δημόσιους χώρους για την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ.

 

Τέλος, ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση των υφιστάμενων και στην δημιουργία νέων Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών με στόχο την κάλυψη του συνόλου των αναγκών του δήμου μας.

 

2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

Στην βασική εκπαίδευση, η εσωτερική μετακίνηση του πληθυσμού έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην κατανομή των μαθητών και στην επάρκεια των σχολικών υποδομών. Στις ορεινές περιοχές τα σχολεία φθίνουν, και κλείνουν και σ΄ ορισμένες αστικές παρουσιάζεται υπερσυγκέντρωση. Η εξασφάλιση σύγχρονων και ίσων προϋποθέσεων στέγης, εξοπλισμού και διδακτικού προσωπικού σ’ όλα τα σχολεία αποτελεί πρωταρχική ανάγκη. Δεν μπορούμε να αποδεχόμαστε να έχομε σχολεία και μαθητές διαφορετικών κατηγοριών και διαφορετικών επιπέδων.

 

Σύμφωνα με το νέο νόμο «Καλλικράτη», από το 2011, όλες οι αρμοδιότητες του τομέα Παιδείας, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μεταβιβάζονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην περιοχή ευθύνης της. Οι νέοι δήμοι θα έχουν τη συνολική ευθύνη για τα σχολικά κτίρια (απαλλοτριώσεις οικοπέδων, μελέτες, κατασκευές, επισκευές, συντήρηση, χρήσεις), όπως και για τη μεταφορά των μαθητών.

Ο ίδιος νόμος («Καλλικράτης») προβλέπει την κατάργηση των σχολικών επιτροπών που ήδη υπάρχουν και τη συγχώνευσή τους σε δύο επιτροπές για κάθε δήμο (μία για την Πρωτοβάθμια και μία για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση).

 

Οι στόχοι μας για τη νέα περίοδο συνοψίζονται στα εξής:

- Συνολική επανεξέταση του ζητήματος της σχολικής στέγης, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες εκπαίδευσης, την εκπαιδευτική κοινότητα και τους συλλόγους γονέων και  η κατάρτιση-υλοποίηση ενός νέου προγράμματος σχολικής στέγης στο νέο δήμο (εξασφάλιση πιστώσεων, αγορά οικοπέδων, εκπόνηση μελετών, κατασκευές).

- Υποστήριξη της λειτουργίας και συντήρησης των σχολείων σε συνδυασμό με τη συγκρότηση των νέων σχολικών επιτροπών.

- Κατάρτιση προγραμμάτων «διά βίου εκπαίδευσης» και σταδιακή επέκτασή του ώστε να καλύπτεται όλος ο νέος Δήμος.

 

Στη μεταβατική περίοδο:

- διεκδίκηση της χρηματοδότησης και κατασκευής των Νηπιαγωγείων που έχουν προταθεί στον ΟΣΚ,

- χρηματοδότηση και κατασκευή του Νηπιαγωγείου Ταυρωνίτη από το Περιφερειακό Πρόγραμμα όπου έχει υποβληθεί,

- ανάληψη, της συνέχισης κατασκευής του έργου της επέκτασης του Λυκείου Αλικιανού.

 

3.   ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

Στο όραμά μας για το τόπο μας, ξεχωρίζομε και προτάσσομαι την διατήρηση και αναβίωση στις σύγχρονες συνθήκες των κληροδοτημένων πολιτιστικών αξιών, πάνω στις οποίες οφείλομε να θεμελιώνομε το μέλλον μας μεταλαμπαδεύοντας τις και στις νεότερες γενιές. Στα πλαίσια αυτά, οφείλομε να διατηρούμε δημιουργική σχέση με την παράδοση, να υποστηρίζομε την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και τους συντελεστές της, να διασώζομε και να αναδεικνύομε τα μνημεία όλων των ιστορικών περιόδων, να αναβιώνομε ιστορικές αξίες και να αναδεικνύομε τα ιστορικά γεγονότα.

 

Ο πολιτισμός όπως και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε αποτελούν το κύριο στοιχείο ταυτότητας και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα σε διεθνές επίπεδο, τα οποία οφείλομε να διαφυλάξομε και να συνδέσομε αρμονικά με την περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου μας.

 

Ο νέος Δήμος Πλατανιά είναι τόπος με ιδιαίτερο ιστορικό βάρος και διαχρονική υψηλής ποιότητας πολιτιστική κληρονομιά, διαθέτει σοβαρά πλεονεκτήματα, που θα πρέπει να αναδειχθούν. Η ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών στοιχείων, της ιστορικής μνήμης και η ενθάρρυνση της πολιτιστικής δημιουργίας, αποτελούν προτεραιότητες τόσο ως εσωτερική ανάγκη, όσο και σε συνδυασμό με την τουριστική ανάπτυξη.

 

Η αποκατάσταση και ανάδειξη των αξιολογότερων μνημείων και χώρων στη βάση πολιτιστικών διαδρομών, η προβολή ιστορικών αξιών υπερτοπικής σημασίας (Μάχη της Κρήτης) αποτελούν ουσιώδη συστατικά στοιχεία προβολής της φυσιογνωμίας του Δήμου.

 

Στα περισσότερα χωριά του Δήμου Πλατανιά υπάρχουν δραστήριοι Πολιτιστικοί Σύλλογοι που αναβιώνουν τις παραδόσεις και δίνουν ζωή στις τοπικές κοινωνίες. Ο Δήμος μέσω της Πολιτιστικής του Επιτροπής –που πρέπει να δημιουργήσει- μπορεί να δικτυωθεί μαζί τους και να υποστηρίζει τις δραστηριότητές τους. Ο Δήμος πρέπει να διαθέτει τα δημόσια σχολεία που είναι σε αργία για πολιτιστικούς σκοπούς.

 

4.   ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΝΕΟΛΑΙΑ

 

Ο Αθλητισμός αποτελεί μια ζωντανή δραστηριότητα σε πολλές περιοχές του Δήμου. Αυτή η υγιής κατάσταση πρέπει να υποστηριχτεί και να ενισχυθεί με σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις και προσφορά ίσων ευκαιριών άθλησης στην νεολαία όλων των περιοχών.

 

Οι ανάγκες για σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις είναι πολύ μεγαλύτερες από την υπάρχουσα υποδομή με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται σοβαρό έλλειμμα.

Προτείνονται:

·         H αναβάθμιση και συμπλήρωση των αναγκαίων υποδομών στα γήπεδα με την τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα, περιφράξεων, στεγάστρων, ηλεκτροφωτισμού κλπ.

·         H ενίσχυση-υποστήριξη αθλημάτων και αθλητικών σωματείων που έχουν ιδιαίτερη ανάπτυξη στην περιοχή.

·         Η αναβάθμιση των θεσμών εργασιακού και μαζικού αθλητισμού, και η ενίσχυση των αθλητικών συλλόγων για άτομα με ειδικές ανάγκες.

·         Η κατασκευή των γηπέδων ποδοσφαίρου 5Χ5.

·         Η εύρυθμη λειτουργία του Κλειστού Γυμναστηρίου στον Ταυρωνίτη.

 

Αεροδρόμιο Μαλεμε

Θα διεκδικήσομε την στρατιωτική αποδέσμευση και παραχώρηση του αεροδρομίου του Μάλεμε στο Δήμο και την μετατροπή του σε Αεραθλητικό Κέντρο. Μια χρήση που θα ενισχύσει τον αεραθλητισμό στην χώρα και το νομό μας και θα δώσει νέα ώθηση στον τουρισμό της περιοχής. Παράλληλα ορισμένοι χώροι του πρέπει να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη της κεντρικής αθλητικής και πολιτιστικής υποδομής πολλαπλής χρήσης του νέου Δήμου Πλατανιά.

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Στόχοι μας στη λειτουργία του Δήμου είναι:

 

·         Ένα Δημοτικό Συμβούλιο που θα εξαντλεί τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες του, ασχολούμενο με την ουσία των τοπικών προβλημάτων.

·         Πλήρης διαφάνεια και αυστηρή τήρηση της νομιμότητας στην λειτουργία και τη δράση της δημοτικής αρχής

·         Η δημιουργία των προϋποθέσεων για συμμετοχή του πολίτη μέσω της συλλογικής του έκφρασης (Συμβούλια Τοπικών Κοινοτήτων, παραγωγικών φορέων, επαγγελματικών και επιστημονικών συλλόγων, κτλ.) στη λειτουργία του νέου θεσμού και στη λήψη αποφάσεων που τον αφορούν.

·         Η δημιουργία Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης από εκπροσώπους των τοπικών φορέων για να γνωμοδοτεί στο Δημοτικό Συμβούλιο στα θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

·         Η ενίσχυση, η υποστήριξη και στενή συνεργασία της Δημοτικής Αρχής, των συμβουλίων και των εκπροσώπων τοπικών Κοινοτήτων. Η ανάθεση πρόσθετων αρμοδιοτήτων που μπορούν να ασκηθούν τοπικά.

·         Η αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών, με παράλληλη βελτίωση των συνθηκών δουλειάς των εργαζομένων ώστε να μπορέσουν ανεμπόδιστα να βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων μας. Συνεχής προσπάθεια για πρόσληψη προσωπικού, για αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών και μείωση της γραφειοκρατίας προς όφελος του απλού πολίτη και του τόπου.

·         Η αποκέντρωση ορισμένων υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών στις εγκαταστάσεις των παλαιών Δημαρχείων. Δημιουργία ΚΕΠ όπου δεν υπάρχει.

·         Η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στην λειτουργία του δήμου και την επαφή του με του πολίτες. Υλοποίηση των έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, δημιουργίας Βάσης Δεδομένων GIS για τον Δήμο, τεκμηρίωση υλικού για τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και την τουριστική προβολή.

 

 

Συμπολίτισσες, συμπολίτες,

Η προώθηση μιας τοπικής αναπτυξιακής δυναμικής και η δημιουργική πορεία του νέου Δήμου Πλατανιά, είναι υπόθεση όλων μας. Προϋποθέτει όμως και μια Δημοτική Αρχή ανεξάρτητη, διεκδικητική, αποτελεσματική και ικανή να ενώσει και να εκφράσει τη συλλογική θέληση της τοπικής Κοινωνίας. Δημοτική Αρχή με γνώση, εμπειρία, ικανότητα και θέληση για το καινούργιο.

 

Η «Ανεξάρτητη Κίνηση του Δήμου Πλατανιά, Νέα Εποχή » και

ο υποψήφιος Δήμαρχος Γιώργος Αγοραστάκης

είναι μια δοκιμασμένη επιλογή αλλά και μια νέα ελπίδα, μια νέα προοπτική.

 

Στις 7 Νοέμβρη ψηφίζουμε για το Δήμο μας

Ψηφίζουμε την «Ανεξάρτητη Κίνηση του Δήμου Πλατανιά, Νέα Εποχή»

Ψηφίζουμε τον Γιώργο Αγοραστάκη

 

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

 

SOCIAL MEDIA

Επισκευθείτε τη σελίδα μου στο FacebookΑκολουθείστε τη σελίδα μου στο TwitterΕπισκευθείτε τη σελίδα μου στο Google Plus

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Συνδέεστε μαζί μας

TWEETS ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.mikis-crete.gr