Skip to content

Ιστόλογος

Αρχή Αρχείο Ανάπτυξη, Οικονομία Ενδεικτικό πλαίσιο προτάσεων έργων Νομού Χανίων για την Δ’ προγραμματική περίοδο
Ενδεικτικό πλαίσιο προτάσεων έργων Νομού Χανίων για την Δ’ προγραμματική περίοδο

 

του Γιώργου Αγοραστάκη, Χανιά 1.8.2006

Ενόψη της προετοιμασίας του Νομού για την 4η προγραμματική περίοδο-ΕΣΠΑ,

εξελισσόμενη προσαρμογή των πορισμάτων-προτάσεων του Αναπτυξιακού Συνεδρίου Νομού Χανίων (το Γενάρη του 2005) που διοργάνωσε η Νομαρχία Χανίων με τη συνεργασία των φορέων και των παραγωγικών δυνάμεων του Νομού.

Α. Πρωτογενής τομέας (Φυτική, Ζωική παραγωγή, Αλιεία)

Ο πρωτογενής τομέας παραμένει βασικός πυλώνας της οικονομίας. Η συνεχής υποχώρηση του δημιουργεί ένα σοβαρό κίνδυνο για την οικονομία συνολικά του νησιού και του νομού.
Στην γεωργία, ο παραδοσιακός τρόπος παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων βρίσκεται σε χρόνια κρίση γεγονός που θέτει επιτακτικά το ζήτημα της ανασυγκρότησης της σε σύγχρονες βάσεις.

Ο κυριότερος στόχος σήμερα για την γεωργία, είναι η ποιότητα των προϊόντων, η μεταποίηση τους και η διάθεσή τους ως τρόφιμα. Είναι η προστιθέμενη αξία στα προϊόντα, η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών κανόνων στην παραγωγή και επεξεργασία τους, η δημιουργία οικονομίας κλίμακας στα βασικά προϊόντα, ο εξαγωγικός προσανατολισμός και η επιθετική πολιτική στην εμπορία.
Είναι αναγκαίο να προωθηθούν ειδικότεροι σχεδιασμοί που αφορούν:
- Την προώθηση της βιολογικής γεωργίας και την παραγωγή βιολογικών φυτικών και ζωικών προϊόντων.
- Την εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών, μείωση εισροών και την εφαρμογή ολοκληρωμένης γεωργίας.
- Την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών.
- Την τομεακή διασύνδεση γεωργίας - τουρισμού.
- Την ολοκληρωμένη και πολυτομεακή ανάπτυξη αγροτικών και ειδικά των ορεινών περιοχών.
- Την ανάδειξη και προώθηση της Κρητικής διατροφής και τη δημιουργία οργανισμών για την προώθηση, την πιστοποίηση και τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων που την υποστηρίζουν.
- Η δημιουργία Τοπικών Δικτύων και Συμφώνων Ποιότητας είτε τομεακά ή πολυτομεακά (γεωργία - τουρισμός - περιβάλλον) και τη βελτίωση της τοπικής ανταγωνιστικότητας.
Ακόμα κατά κατηγορία:

1. Φυτική παραγωγή
1. Η ποικιλιακή αναδιάρθρωση των εσπεριδοειδών (πορτοκάλια, μανταρίνια, grape fruit).
2. Επέκταση της καλλιέργειας του Avocado.
3. Ανασύσταση των μη-παραγωγικών ελαιοδένδρων στις ορεινές περιοχές του Νομού.
4. Συνέχιση του προγράμματος αναμπέλωσης και αναδιάρθρωσης των ποικιλιών του αμπελιού.
5. Συνέχιση της προώθησης και επέκτασης της καλλιέργειας των κηπευτικών υπό κάλυψη που αποτελούν μια δυναμική καλλιέργεια.

2. Ζωική παραγωγή
1. Περαιτέρω προώθηση της βιολογικής κτηνοτροφίας.
2. Η συνέχιση των προγραμμάτων χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων για την κατασκευή κτισμάτων σταυλισμού, αποθηκών ζωοτροφών, ομβροδεξαμενών και αμελκητηρίων.
3. Ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των σφαγίων, η δημιουργία νέων κατάλληλα χωροταξικά τοποθετημένων, ώστε να καλύπτονται αφ' ενός οι γενικές ανάγκες και αφετέρου οι ειδικές σε πτηνά, κουνέλια και βιολογικά κρέατα.

3. Αλιεία
Για την αναδιάρθρωση του αλιευτικού στόλου επιβάλλεται η επαναφορά των οικονομικών ενισχύσεων για την ανανέωση των αλιευτικών σκαφών και την αντικατάσταση πολλών μικρών σκαφών με τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου.

Β. Δευτερογενής τομέας - Μεταποίηση

Το μέγεθος του δευτερογενή τομέα παραμένει μικρό. Η μεταποίηση είναι η κύρια δραστηριότητα και η οποία συνδέεται με την επεξεργασία προϊόντων του πρωτογενή τομέα.

Τα μέτρα ανάπτυξης των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της μεταποίησης αφορούν την αντιμετώπιση προβλημάτων εγκατάστασης-χωροθέτησης, την δημιουργία συλλογικών υποδομών και κοινών υποστηρικτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών εμπορίας και προώθησης, χρηματοδότησης, εγγυοδοσίας και τεχνολογίας. Αφορούν τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση της οργάνωσης, τη βελτίωση της ποιότητας, την τυποποίηση και διάθεση των παραγόμενων προϊόντων και την περαιτέρω ανάπτυξη μικρών μονάδων. Ειδικότερα:
1. Χωροθέτηση περιοχών εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικών και άλλων επιχειρήσεων. (ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ).
2. Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα σε ζωτικούς τομείς της τοπικής οικονομίας (τυποποίηση και μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, χειροτεχνία).

Γ. Τριτογενής τομέας - Τουρισμός

Ο τομέας με δυναμισμό στην τοπική οικονομία είναι ο τριτογενής και ειδικά ο τουρισμός.
Τα μέτρα για τον τουρισμό αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας, τον εμπλουτισμός και η διαφοροποίηση των προϊόντων, την δημιουργία ειδικών υποδομών, την διασύνδεση με τον πρωτογενή τομέα, το φυσικό περιβάλλον και τον πολιτισμό.
Ειδικότερα:

1. Ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδομών, υποδομών μεταφορών (αναπτύσσεται παρακάτω)
2. Διαφύλαξη και η αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την τουριστική οικονομία (αναπτύσσεται παρακάτω). Η τουριστική ανάπτυξη στο χώρο απαιτεί σχεδιασμό ώστε να μην επέρχεται υπερσυγκέντρωση-κορεσμός και να απαξιώνεται η βάση της.
3. Δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων με ισχυρότερη ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής. Προώθηση εναλλακτικού και ειδικού θεματικού τουρισμού (φυσιολατρικού, θαλάσσιου, αθλητικού, ιατρικού, κ.λ.π.), δημιουργία πακέτων ειδικού ενδιαφέροντος και διοργάνωση εκδηλώσεων με διεθνή διάσταση κτλ.
4. Απαιτούνται ειδικές υποδομές που ελλείπουν όπως μεγάλο συνεδριακό κέντρο, γκολφ, νέα μαρίνα σκαφών αναψυχής βόρεια και ολοκληρωμένες τουριστικές εγκαταστάσεις.

Δ. Υποδομές, Περιβάλλον, Χωροταξία

Η χρόνια υστέρηση στις υποδομές και η αδικία που υφίσταται η Κρήτη από την Πολιτεία, επηρεάζει αρνητικά το επίπεδο και το ρυθμό ανάπτυξης.
Από άποψη ιεράρχησης και προτεραιοτήτων προτείνονται τα κύρια έργα που εξυπηρετούν διατομεακά ανάγκες της οικονομίας και έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα. Επίσης έργα που η σκοπιμότητά τους καθορίζεται από κοινωνικά κριτήρια.

Στις μεταφορές ο στόχος είναι ο νομός να αποκτήσει ένα σύγχρονο δίκτυο, που περιλαμβάνει το κύριο οδικό δίκτυο και τις πύλες εισο-εξόδου από τον νομό.

Οι υποδομές συλλογής και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στις παράκτιες περιοχές, ο χωροταξικός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός και η διαχείριση περιοχών έχουν αποκτήσει αρχική προτεραιότητα πλέον.

1. Υποδομές μεταφορών

1.1. Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ)

1. Ο Β.Ο.Α.Κ. αποτελεί το σημαντικότερο έργο υποδομής της Κρήτης πολλαπλής σκοπιμότητας. Η μακροχρόνιες αποσπασματικές και εμβαλωματικές επεμβάσεις έχουν αφήσει ένα δρόμο ημιτελή και ακατάλληλο να εξυπηρετήσει τις μεταφορικές ανάγκες και την ασφάλεια της κυκλοφορίας σήμερα. Έτσι το ζήτημα που τίθεται είναι η συνολική αναβάθμιση του με πρόβλεψη δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση κυκλοφορίας (σύνολο τέσσερις) και ενδιάμεση νησίδα ασφαλείας, με παράλληλους δρόμους και όλους τους απαιτούμενους κόμβους, φωτισμό, ηχοπετάσματα, δενδροφυτεύσεις, κλπ. και η σύνδεσή του με τις πόλεις και τις πύλες εισο-εξόδου και το διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο. Στα έργα συνολικής αναβάθμισης περιλαμβάνονται ακόμη:

- Η σύνδεση με το λιμένα Κισάμου. Σε συνδυασμό πρέπει να μελετηθεί η πλήρης αναβάθμισή του λιμένα ώστε να είναι ευχερής και ταχεία η δια θαλάσσης σύνδεση του τέρματος της Ιωνίας οδού στην Καλαμάτα (τμήμα του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου) μετά του Β.Ο.Α.Κ.
- Παράκαμψη της πόλης Κισάμου μέχρι τον Λιμένα Κισάμου και επέκταση του Β.Ο.Α.Κ. έως τον Πλάτανο.

- Η σύνδεση των βασικών οδικών αρτηριών της πόλεως των Χανίων με τον Β.Ο.Α.Κ. στον ανισόπεδο Κόμβο Μουρνιών, τόσο με τη βελτίωση - ανακαίνιση της οδού Ζυμβρακάκηδων και επέκτασή της μέχρι την οδό Μουρνιών (έξοδος πόλεως) όσο και με την διαπλάτυνση της οδού Μουρνιών κατά το τμήμα μεταξύ της οδού Αγίας Μαρίνας και Γογονή (έξοδος πόλης).
Συνδυασμένα έργα διασύνδεσης της πόλης των Χανίων είναι:
- Η ολοκλήρωση του οδικού Κόμβου Κλαδισού και η σύνδεσή του με την οδό Γωγονή και η ανακαίνιση, βελτίωση και επέκτασή της προς ανατολάς μέχρι την Χαλέπα και την οδό Σούδας-Αεροδρόμιο.
- Η ανακαίνιση της θεσμοθετημένης από το Γ.Π.Σ. και τις ΜΠΕΑ νέας οριακής οδού (τελευταία προς νότο οδός παράκαμψης της πόλεως).

- Σύνδεση του Β.Ο.Α.Κ. με τον Λιμένα Σούδας και το Αεροδρόμιο Χανίων.

1.2 Νότιος Άξονας - Κάθετοι - Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο

1.2.1 Νότιος Άξονας
Επιβάλλεται η συνέχιση του Ν.Ο.Α.Κ. στη Δυτική Κρήτη καθώς επίσης και σύνδεση με τον Β.Ο.Α.Κ. μέσω των καθέτων και η ένταξη των τμημάτων του που βρίσκονται στο Νομό στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο. Επιβάλλεται η άμεση εκπόνηση των υπολοίπων μελετών ώστε το έργο να καταστεί ώριμο. Τα προτεινόμενα τμήματα του Ν.Ο.Α.Κ. είναι:
Τμήμα Ι: Πλάτανος - Στόμιο
Τμήμα ΙΙ: Στόμιο - Κουντούρα - Παλαιόχωρα
Τμήμα ΙΙΙ: Παλαιόχωρα - Σούγια
Τμήμα V: Χώρα Σφακίων - όρια Νομών Χανίων - Ρεθύμνης

1.2.2 Κάθετοι οδικοί Άξονες - επαρχιακό δίκτυο
Για την διάχυση των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων σ' όλο το νομό και την άρση καταστάσεων αποκλεισμού και απομόνωσης των περιοχών της ενδοχώρας και των ορεινών περιοχών πρέπει να αντιμετωπιστεί με προτεραιότητα η ολοκλήρωση της κατασκευής και η βελτίωση χάραξης και των κάθετων οδικών αξόνων. Προβλέπεται η ολοκλήρωση της βελτίωσης των παρακάτω οδικών αξόνων:
- Καλουδιανά - Τοπόλια - Έλος - Χρυσοσκαλίτισσα.
- Φουρνές - Λάκκοι - Ομαλός
- Βρύσσες - Χώρα Σφακίων - (διασύνδεση με το Βάμο).
- Ταυρωνίτης - Κάνδανος - Παλαιόχωρα.
- Αλικιανός - Πρασσές - Σούγια.

Στο υπόλοιπο επαρχιακό οδικό δίκτυο θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη βελτίωση των δρόμων που συνδέουν μεγάλες περιοχές με το βασικό οδικό δίκτυο και έχουν διαδημοτικό χαρακτήρα όπως Νοπήγεια - Σάσσαλο - Αλιγούς, Κολυμπάρι - Δελιανά - Ζυμβραγού, Χανιά - Μουρνιές - Κεραμιά, Καλύβες - Βάμος - Γεωργιούπολη κτλ

1.3. Λιμάνια
- Σούδας: Ολοκλήρωση των έργων που προβλέπονται στο εγκεκριμένο προγραμματικό σχέδιο του λιμένα Σούδας. Ειδικότερα ολοκλήρωση του εμπορικού λιμένα, δημιουργία επιβατικού σταθμού,του αλιευτικού λιμένα, δημιουργία μαρίνας.
- Κισάμου: Αποτελεί τη Δυτική Πύλη Εισόδου της Κρήτης και απαιτείται η πλήρη αναβάθμισή του ώστε εκτός από τη σύνδεσή του με τα λιμάνια της Δυτικής Μεσογείου και Αδριατικής να αποτελέσει τη δια θαλάσσης σύνδεση μέσω της Ιωνίας Οδού με το διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο.
- Χανίων: Ολοκλήρωση μελέτης και έργων για τη προστασία του Ενετικού Λιμανιού Χανίων.
- Σφακίων και Γαύδου: Ολοκλήρωση των έργων κατασκευής του νέου λιμένα Γαύδου και των έργων στο Λιμάνι Σφακίων.
- Αγίας Ρουμέλης: Άμεση προώθηση των διαδικασιών για την κατασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων στο δυτικό άκρο του όρμου.
- Κολυμβαρίου: Ολοκλήρωση της μελέτης του λιμένα και υλοποίηση των έργων που προβλέπονται για την εσωτερική λιμενολεκάνη όπως και διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης.

1.4 Αερολιμένας Χανίων
Απαιτείται η άμεση υλοποίηση του έργου: «Επέκταση κτιρίου αεροσταθμών, λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου», που έχει προγραμματίσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

2. Υδατικό δυναμικό

Το νερό, είναι ο φυσικός πόρος που συμμετέχει στις παραγωγικές διαδικασίες, προσδιορίζει σε σημαντικό βαθμό τη δυνατότητα ή αδυναμία επέκτασης των δραστηριοτήτων και επηρεάζει την παραγωγικότητά τους. Το νερό είναι όρος -και κρίσιμος παράγοντας- για οποιαδήποτε μορφής ανάπτυξη κάθε περιοχής.

Υδρεύσεις
- Βελτίωση ύδρευσης συστήματος Ακρωτηρίου - Χανίων - Κολυμβαρίου.
- Βελτίωση ύδρευσης Κισάμου και Συνδέσμων με παλαιά δίκτυα αμιάντου.
- Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού Δήμου Σφακίων.

Αρδεύσεις
- Ολοκλήρωση του Φράγματος Βαλσαμιώτη
- Φράγμα Σεμπρωνιώτη: Έργο στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη του νομού και την κάλυψη των μελλοντικών υδροαρδευτικών αναγκών σε μεγάλες ελειματικές περιοχές του.
- Δίκτυα Υψηλής Ζώνης Χανίων - Κολυμβαρίου, Υψηλής Ζώνης Κεντρικού Αποκόρωνα
- Ολοκλήρωση Λιμνοδεξαμενής Κουντούρας, νέες λιμνοδεξαμενές Έλους, Ομαλού
- Αρδευτικό έργο Γραμβούσας - Πλατάνου
- Επέκταση του αυτοματισμού και της τηλεδιαχείρισης του υρδοαδρευτικού έργου Δυτ. Κρήτης

3. Υποδομές περιβάλλοντος

3.1 Ολοκλήρωση έργων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας λυμάτων νομού Χανίων

Τα έργα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της υγείας των κατοίκων και των τουριστών, που επισκέπτονται το Νομό Χανίων, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των υδατικών πόρων, ενώ παράλληλα επιβάλλονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η τουριστική ανάπτυξη χωρίς αυτές τις υποδομές στο νομό είναι επισφαλής. Συγκεκριμένα:

3.1.1 Βόρειες περιοχές
1. Αποχέτευση - Βιολογικός Κόλπου Κισάμου
2. Αποχέτευση - Βιολογικός Κόλπου Γεωργιούπολης
4. Αποχέτευση Περιοχής Χανίων - Κολυμβαρίου: Συμπληρωματικά έργα Α'&Β' Φάσης
5. Αποχέτευση Πόλεως Χανίων και Ευρύτερης Περιοχής: Συμπληρωματικά έργα για την ολοκλήρωσή της, όπως: Επεξεργασία λάσπης, απόσμιση κτλ.
6. Αποχέτευση Καλυβών. Ολοκλήρωση του έργου (δίκτυα κλπ.), επέκταση. &
Αποχέτευση Δήμου Βάμου

3.1.2 Νότιες περιοχές
Για την παραλιακή τουριστική ζώνη Δήμου Πελεκάνου απαιτείται η ολοκλήρωση των έργων με την κατασκευή Ε.Β.Κ.Λ. και η άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος με μελέτες και έργα για τις περιοχές Σούγια, Αγ. Ρουμέλη, Χώρα Σφακίων και Φραγκοκάστελο ως ένα ενιαίο σύνολο.

3.2. Διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος

Μεγάλο μέρος του νομού έχει χαρακτηριστεί προστατευόμενο στο πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Natura 2000. Ο διαχειριστικός σχεδιασμός των προστατευόμενων περιοχών και η ανάληψη της ευθύνης της διαχείρισης τους από τους τοπικούς φορείς αποκτούν προτεραιότητα για την επόμενη περίοδο.
Για όλες τις προστατευόμενες περιοχές πρέπει να προχωρήσει ο διαχειριστικός σχεδιασμός (ΕΠΜ, Διαχειριστικό Σχέδιο) και να συσταθούν διαχειριστικοί φορείς οι οποίοι θα αναλάβουν την ευθύνη διαχείρισής τους.
Ειδικά για τον ορεινό όγκο των Λευκών Ορέων πρέπει να προχωρήσει η σύνταξη της ΕΠΜ καθώς και η σύσταση και λειτουργία του φορέα διαχείρισης.

3.3. Χωροταξικός - πολεοδομικός σχεδιασμός

3.3.1.α΄ επίπεδο: Χωροταξικές μελέτες
Απαιτείται η βελτίωση, διόρθωση, συμπλήρωση ή αναθεώρηση των επιλογών του υπάρχοντος Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδίου σ' όλα τα απαράδεκτα σημεία για τον Νομό Χανίων. Ιδιαίτερα απαιτείται άμεση διόρθωση σ' ότι αφορά το δίκτυο μεταφορών του Νομού τον χαρακτηρισμό του και τη διασύνδεση με τα διευρωπαϊκά δίκτυα.
3.3.2. β΄ επίπεδο: Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) & ΣΧΟΟΑΠ.
1. Επιβάλλεται να συνταχθούν ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ για όλους τους Δήμους του Νομού, με προτεραιότητα σε εκείνους οι οποίοι δέχονται ασφυκτικές πιέσεις άναρχης δόμησης και αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος.
2. Απαιτείται ο εξειδικευμένος χωροταξικός σχεδιασμός του φυσικού χώρου του συνόλου των παράκτιων περιοχών του νομού με Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες (ΕΧΜ). Απαιτείται η άμεση κύρωση της ΕΧΜ Γαύδου.
3.3.3. γ΄ επίπεδο: Πολεοδομικές Μελέτες (Π.Μ.).
1. Πρέπει να γίνουν Π.Μ. σε όλους τους παραλιακούς οικισμούς του βόρειου άξονα του νομού και στους δυναμικά αναπτυσσόμενους οικισμούς της ενδοχώρας Κουνουπιδιανά, Βάμος, Βρύσες, Βουκολιές, αφού πρώτα θεσμοθετηθούν τα αντίστοιχα ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ.
2. Να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην ολοκλήρωση των μελετών εφαρμογής που εκκρεμούν, με τελικό στόχο την κύρωση τους και την υλοποίηση των Π.Μ. στην πράξη. Να ολοκληρωθούν οι πράξεις εφαρμογής στους Δήμους Χανίων, Σούδας, Πλατανιά, Θερίσου, Ελ. Βενιζέλου, Αρμένων, Πελεκάνου, Γεωργιούπολης και όπου αλλού εκκρεμούν
3. Θεσμοθέτηση της μελέτης Ρωμανού-Καλιγά για την Παλιά Πόλη Χανίων και κατάργηση του ρυμοτομικού του 1946.

Ε. Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Έρευνα και Τεχνολογία

1. Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Η εσωτερική μετακίνηση του πληθυσμού έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην κατανομή των μαθητών και στην επάρκεια των σχολικών υποδομών. Στις ορεινές περιοχές τα σχολεία φθίνουν και σ΄ ορισμένες αστικές παρουσιάζεται υπερσυγκέντρωση μ' αποτέλεσμα να διατηρείται η διπλή βάρδια σε πολλά σχολεία. Ο στόχος της πρωινής βάρδιας είναι επιτακτικός και πρέπει να επιτευχθεί άμεσα με παράλληλη ολοκλήρωση του προγράμματος σχολικής στέγης.
Για την αντιμετώπιση της διπλής βάρδιας απαιτούνται 162 αίθουσες σε 17 υπάρχοντα και νέα σχολικά κτίρια διάφορων βαθμίδων. Επιπλέον για την αποσυμφόρηση πολλών σχολείων, την μεταστέγαση από ενοικιαζόμενους χώρους και την κάλυψη αναγκών σε βοηθητικές αίθουσες απαιτούνται άλλες 150 αίθουσες.

2. Τριτοβάθμια εκπαίδευση
O Νομός έχει ανάγκη από ισχυρά και περισσότερο ανεπτυγμένα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αυτό πρέπει να αποτελέσει στόχο προτεραιότητας το επόμενο διάστημα. Ένα πρόγραμμα παραπέρα ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και τεχνολογικών Ιδρυμάτων περιλαμβάνει την επέκταση των υποδομών των Ιδρυμάτων και την ενίσχυση της έρευνας. Για τα Εκπαιδευτικά και ερευνητικά Ιδρύματα της περιοχής επιβάλεται:
Για το Πολυτεχνείο Κρήτης, η χρηματοδότηση ανακαίνισης κτιρίων και ανάπτυξης νέων τμημάτων.
Για το ΤΕΙ Κρήτης, η δημιουργία ενός ανεξάρτητου ΤΕΙ στην Δυτ. Κρήτη με έδρα τα Χανιά, που θα περιλαμβάνει τα υπάρχοντα Τμήματα, με παράλληλη επέκταση και αναβάθμισή του με τη δημιουργία νέων τμημάτων και εγκαταστάσεων.
Για το ΜΑΙΧ, η ανάπτυξη των υποδομών και εργαστηρίων του
Για το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελαίας, η στελέχωσή του.

Στ' Πολιτισμός - Αθλητισμός

Η ανάδειξη των αξιολογότερων μνημείων και χώρων στη βάση πολιτιστικών διαδρομών, η προβολή ιστορικών αξιών υπερτοπικής σημασίας (Κρητική Πολιτεία, Ελ. Βενιζέλος, Μάχη της Κρήτης) αποτελούν ουσιώδη συστατικά στοιχεία προβολής της φυσιογνωμίας του νομού Χανίων. Ο πολιτισμός επιβάλλεται να συνδεθεί με άλλους τομείς, όπως η εκπαίδευση, ο τουρισμός, η γεωργία, το φυσικό περιβάλλον κτλ.

Ο Αθλητισμός αποτελεί μια ζωντανή δραστηριότητα στο Νομό. Η νεολαία των Χανίων πλαισιώνει μαζικά τα αθλητικά σωματεία και διαπρέπει πανελλαδικά σε πλήθος αθλήματα. Αυτή η υγιής κατάσταση πρέπει να υποστηριχτεί και να ενισχυθεί με σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις.

1. Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
- Προτεραιότητα στο έργο της ανέγερσης του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στην έκταση του χώρου του στρατοπέδου Χατζηδάκη στη Χαλέπα.
- Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, Απτέρας, Κισάμου, Κυδωνίας, Αν. Σελίνου, Γαύδου, Σφακίων
- Ανάδειξη των οχυρωματικών έργων βυζαντινής και ενετικής περιόδου. Ανάδειξη βυζαντινών φρουρίων, ναών, μονών του νομού και ιδιωτικών επαύλεων της περιόδου της ενετοκρατίας.
- Αποκατάσταση, ανάδειξη και αξιοποίηση ιστορικών κτιρίων. Νεώρια, Τελωνείο, παλαιό Δημαρχείο, Δημοτική Αγορά Χανίων, Ιτζεδίν Σούδας.
2. Ανάπτυξη του Σύγχρονου Πολιτισμού
- Δημιουργία δικτύου σύγχρονων υποδομών μουσικής σκηνής, υπαίθριου θεάτρου, σύγχρονης βιβλιοθήκης σε κάθε Καποδιστριακό Δήμο.
- Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών του Ιστορικού Αρχείου Κρήτης, Ωδείου Χανίων, Δημοτικής Βιβλιοθήκης και παλαιού τελωνείου.
- Αποκατάσταση και μετατροπή σε Μουσείο της οικίας Ελευθερίου Βενιζέλου (Χαλέπα Χανίων).
- Ίδρυση ενός κεντρικού Λαογραφικού Μουσείου στο νομό και δημιουργία δικτύου λαογραφικών μουσείων στο νομό.
- Ολοκλήρωση του μνημείου «Μάχης της Κρήτης» και κατασκευή νέου στον «Γολγοθά» Αγιάς.

Αθλητισμός
- Άμεση προτεραιότητα στην ανακατασκευή του Εθνικού Σταδίου Χανίων.
- Άμεση αποπεράτωση των έργων του κλειστού κολυμβητηρίου Ακρωτηρίου, του ποδηλατοδρομίου στο Ακρωτήρι και αθλητικών εγκαταστάσεων στη Μοναχή Ελιά.
- Έργα συμπλήρωσης και συντήρησης στις υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις (κολυμβητήριο ΝΟΧ, ναυταθλητικό Σούδας κτλ).
- Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου, σταδίου και δημιουργία ναυταθλητικού κέντρου στην Κίσαμο.
- Δημιουργία αθλητικού κέντρου στην Πολυτεχνειούπολη.

Ζ. Υγεία, Κοινωνική Πρόνοια

Πέρα από τα γενικά προβλήματα στον τομέα της υγείας, ο νομός παρουσιάζει σοβαρά κενά στην πρόληψη και την Α' βάθμια περίθαλψη τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν με προτεραιότητα. Η δημογραφική γήρανση που εμφανίζεται στο Νομό απαιτεί ένα υψηλότερο επίπεδο υγειονομικής και προνοιακής φροντίδας ιδιαίτερα στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές για την στήριξη των μεγάλων ηλικιών.

1. Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των δομών και Υπηρεσιών Υγείας του Δημοσίου Τομέα στο Ν. Χανίων μέσα από:
- Λειτουργία δύο (2) αστικών Κέντρων Υγείας στην πόλη και την ευρύτερη τουριστική περιοχή των Χανίων.
- Νέα χωροθέτηση των υφισταμένων Π.Ι. και κατάργηση αυτών που υπολειτουργούν.
- Δημιουργία δύο (2) νέων Κέντρων Υγείας στην επαρχία
- Σύσταση σε κάθε Καποδιστριακό Δήμο του Νομού Ιατρείου 24ωρης ετοιμότητας, με προτεραιότητα τους Δήμους που το καλοκαίρι παρουσιάζουν έντονη τουριστική κίνηση και σύσταση πολυδύναμων Ιατρείων σε Χώρα Σφακίων και Παλαιόχωρα.
- Αξιοποίηση των εγκαταστάσεων που παλαιού Νοσοκομείου Χανίων σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας και πρόνοιας.

2. Κοινωνική πρόνοια
Στηρίζονται οι προτάσεις που αφορούν την βελτίωση εγκαταστάσεων Ιδρυμάτων και την παροχή υπηρεσιών στα Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) και υποβάλλονται από τους αρμόδιους φορείς, Σωματείο ΑΜΕΑ, Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσων, Κέντρο Αποκατάστασης παιδιών και νέων Κρήτης και τη Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας της Ν.Α. Χανίων.

3. Πρόληψη, απεξάρτηση από τα ναρκωτικά, αλκοόλ
Ίδρυση μονάδας Κοινωνικής Επανένταξης στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των στόχων του συγκεκριμένου προγράμματος καθώς επίσης και τη δημιουργία Κέντρου Αντιμετώπισης Τοξικοεξαρτώμενων Εφήβων (Ναρκωτικά, Αλκοόλ).
Δημιουργία Μονάδας Στεγνού Προγράμματος στο Νομό Χανίων μέσα στα πλαίσια του ΕΣΥ.

Χανιά 1-8-2006
Γιώργος Αγοραστάκης
ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

 

SOCIAL MEDIA

Επισκευθείτε τη σελίδα μου στο FacebookΑκολουθείστε τη σελίδα μου στο TwitterΕπισκευθείτε τη σελίδα μου στο Google Plus

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Συνδέεστε μαζί μας

TWEETS ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.mikis-crete.gr