Skip to content

Ιστόλογος

Αρχή Αρχείο Εργασία, Κοινωνικά θέματα Γυναίκα και επιχειρηματικότητα σήμερα
Γυναίκα και επιχειρηματικότητα σήμερα

Εισήγηση του Γιώργου Αγοραστάκη, στην Ημερίδα Γυναικών Κρήτης, στο ΕΒΕ Χανίων 10.7.2001

       

womΤο θέμα «Γυναίκα και Επιχειρηματικότητα» αποτελεί στην χώρα μας ένα νέο ζήτημα. Σε επίπεδο πολιτικής, ο στόχος της προώθησης της επιχειρηματικότητας των γυναικών, βρίσκεται μέσα στους στόχους της προαγωγής της ισότητας των δύο φύλλων, και της προώθησης της απασχόλησης. Οι πολιτικές αυτές έχουν την προέλευσή τους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, και για την εξυπηρέτησή τους, έχει ορίσει συγκεκριμένους όρους στις χρηματοδοτήσεις του Γ’ ΚΠΣ.

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες έχει ενισχυθεί πολύ η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, αλλά και στη διοίκηση και την ιδιοκτησία επιχειρήσεων. Μετά τη μαζική συμμετοχή των γυναικών στον εργατικό πληθυσμό, που έλαβε χώρα κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και συνεχίστηκε στις επόμενες δεκαετίες της μαζικής παραγωγής, σειρά πήρε ο επιχειρηματικός χώρος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δημιουργηθεί προγράμματα που παρέχουν κίνητρα για γυναίκα να ασχοληθεί με τη δημιουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όχι μόνο για να μειωθεί η ανεργία, αλλά και για να αμβλυνθούν ορισμένα κοινωνικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την εξαρτημένη εργασία των γυναικών-μητέρων.

Η εισήγηση αυτή αναφέρεται στις δυνατότητες- ευκαιρίες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των γυναικών από τις χρηματοδοτήσεις  του Γ’ ΚΠΣ.

       

Γυναίκα και απασχόληση

        Είναι γνωστό ότι στις γυναίκες τα ποσοστά ανεργίας είναι υψηλότερα και τα ποσοστά απασχόλησης χαμηλότερα συγκριτικά με τους άνδρες ανάλογων εκπαιδευτικών προσόντων. Η “αν-ισότητα” σήμερα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην οικονομία καταγράφεται συνοπτικά ως εξής:

        Οι γυναίκες δεν είναι ενσωματωμένες στην αγορά εργασίας τόσο όσο οι άνδρες. Γενικά, οι θέσεις εργασίας τους είναι λιγότερο τακτικές και ασφαλείς, ενώ επιβαρύνονται περισσότερο από τη φροντίδα των παιδιών και άλλων εξαρτώμενων προσώπων, που σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμη σοβαρά προβλήματα όσον αφορά το φύλο στην αγορά εργασίας. Σε λίγους τομείς οι γυναίκες έχουν επιτύχει, σε γενικές γραμμές, την ισοτιμία τους με τους άνδρες.

        Σχεδόν σε όλα τα κράτη της Ευρώπης, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών παραμένει συστηματικά υψηλότερο σε σχέση με αυτό των ανδρών , ενώ η μακροχρόνια ανεργία πλήττει περισσότερο τις γυναίκες.

        Η διαφορά στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 20%.  Τα ποσοστά απασχόλησης των γυναικών παραμένουν χαμηλά σε πολλά κράτη μέλη . Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών παρατηρείται στην Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, όπου η διαφορά είναι μεγαλύτερη από 30%.

        Η αμοιβή των γυναικών είναι μικρότερη από αυτήν των ανδρών, για ίδια και ίσης αξίας εργασία. Η διαφορά στις αμοιβές είναι μεγαλύτερη στον ιδιωτικό (25% ) απ' ό,τι στο δημόσιο τομέα (9%).

      

Στην Ελλάδα, το 1998 οι γυναίκες αποτελούσαν την πλειοψηφία του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω (51,74% του συνόλου). Ταυτόχρονα αποτελούσαν μόνον το 39,4% του εργατικού δυναμικού, ενώ χαμηλότερη ήταν η αντιπροσώπευσή τους στο σύνολο των απασχολούμενων 36,88%. Όπως είναι φυσικό οι γυναίκες είναι το 60,55% των ανέργων και το 64,5% των ατόμων εκτός εργατικού δυναμικού.

Στην Κρήτη, η κατάσταση εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση μ΄ αυτή της Ελλάδας. Το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό είναι 44,5%. Το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών είναι αρκετά υψηλότερο απ΄ αυτό της χώρας και φτάνει το 41,5%.

        Το ποσοστό ανεργίας της Κρήτης – σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία είναι από τα  χαμηλότερα της χώρας, 3,9% (Ελλάδα 1996-10,3%). Η ανεργία πλήττει περισσότερο τις γυναίκες καθώς το ποσοστό ανεργίας των γυναικών φθάνει το 66%. Ιδιαίτερα  έντονο εμφανίζεται το πρόβλημα στην κατά φύλο διάρθρωση της ανεργίας μακράς διαρκείας  καθώς το 80% της Κρήτης αποτελείται από γυναίκες.

       

Γυναίκα και επιχειρηματική δράση

        Ανάλογη είναι βέβαια και η υποεκπροσώπηση των γυναικών στην αυτοαπασχόληση, παρά τις προόδους που έχουν σημειωθεί τελευταία, όπως ήδη αναφέρθηκε.

        Από έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για την Ελληνίδα επιχειρηματία προκύπτουν ορισμένες ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις, κυρίως ως προς τον προσανατολισμό της επιχειρηματικής της δράσης. Τα παρακάτω βασικά στοιχεία σκιαγραφούν τα ατομικά χαρακτηριστικά της γυναίκας επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

 

         Οι γυναίκες επιχειρηματίες είναι, σε γενικές γραμμές, μικρότερης ηλικίας από τους άνδρες. Αυτό οφείλεται, εκτός των άλλων, στο γεγονός ότι οι περισσότερες από τις γυναίκες ακολούθησαν επιχειρηματική καριέρα στρεφόμενες στον τριτογενή τομέα, που είναι και ο σχετικά “νεότερος” της ελληνικής οικονομίας.

         Οι γυναίκες επιχειρηματίες προτιμούν είτε να ιδρύουν μόνες τους τις επιχειρήσεις ή να συνεχίζουν την οικογενειακή επιχείρηση και δεν στρέφονται τόσο στην εξαγορά των επιχειρήσεων όσο οι άνδρες.

         Από τη δεκαετία του 1970 άρχισαν οι γυναίκες να επιλέγουν συστηματικά την επιχειρηματική καριέρα ως εναλλακτική προς την εξαρτημένη εργασία-απασχόληση, ενώ η δεκαετία του 1980 είναι αυτή, στη διάρκεια της οποίας εμφανίστηκαν οι περισσότερες γυναίκες επιχειρηματίες.

         Οι περισσότερες των γυναικών στρέφονται σε επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα, με κυρίαρχη την παροχή προσωπικών υπηρεσιών και το λιανικό εμπόριο.

         Οι γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης επιλέγουν κυρίως επιχειρήσεις που έχουν παραδοσιακή σχέση με την εργασία των γυναικών στο σπίτι (π.χ. βιοτεχνία επίπλων, ενδυμάτων).

 

       

Οι Πολιτικές Ισότητας

        Σε επίπεδο πολιτικής, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται , τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στη χώρα μας, μια έξαρση του ενδιαφέροντος για την αντιμετώπιση της περιορισμένης συμμετοχής των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Στόχος όλων των μέτρων πολιτικής είναι η διευκόλυνση των γυναικών στο ξεκίνημα μιας επιχείρησης, καθώς και η υποστήριξή τους στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων. Οι επιμέρους στόχοι των σχετικών προγραμμάτων περιλαμβάνουν υποστηρικτικές δράσεις και συγκεκριμένα τεχνική βοήθεια για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων, ενημέρωση για τις δυνατότητες χρηματοδότησης, παρακολούθηση της νέας επιχείρησης από ειδικούς συμβούλους για κάποια αρχική περίοδο λειτουργίας της και οικονομική ενίσχυση (επιδοτούμενα δάνεια ή/και επιχορηγήσεις) και συγκεκριμένες επιχειρηματικές δαπάνες.

 

Η νέα «πολιτική ισότητας» στην Ευρωπαϊκή Ένωση «mainstreaming»

        Στη νέα στρατηγική για την απασχόληση της ΕΚ, που αποφασίσθηκε στην ειδική σύνοδο κορυφής για την απασχόληση στο Λουξεμβούργο το Νοέμβριο του 1997, αναγνωρίσθηκε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην προώθηση της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας.

        Έτσι στα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Απασχόληση, προϊόντα της ως άνω στρατηγικής, τα οποία υποβάλλονται στην Επιτροπή έκτοτε κάθε χρόνο, από το κάθε κράτος - μέλος, υπάρχει ξεχωριστή ενότητα για την ενίσχυση των πολιτικών για την ισότητα των ευκαιριών ανδρών και γυναικών σε όλα τα επίπεδα που αυτή υπολείπεται.

        Η δράση της Κοινότητας για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει λάβει τη μορφή μιας στρατηγικής η οποία συμπεριλαμβάνει όλες τις κοινοτικές πολιτικές (mainstreaming), είτε προσαρμόζοντας τις πολιτικές αυτές και/ή εφαρμόζοντας συγκεκριμένες ενέργειες με στόχο την βελτίωση της κατάστασης των γυναικών στην κοινωνία.

        Η νέα κοινοτική στρατηγική-πλαίσιο για την ισότητα γυναικών και ανδρών καλύπτει όλες τις δράσεις της Κοινότητας. Έχει την μορφή προγράμματος που για το διάστημα 2001-2005 συντονίζει, υποστηρίζει και χρηματοδοτεί την εφαρμογή των οριζόντιων δραστηριοτήτων στους τομείς παρέμβασης της κοινοτικής στρατηγικής-πλαίσιο στον τομέα της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών.

        Η άμεση επίπτωση αυτού του μέτρου (ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές ) εμφανίζεται στο Γ΄ΚΠΣ. Η Ελλάδα καλείται να εξασφαλίσει συνοχή και συμπληρωματικότητα μεταξύ των δραστηριοτήτων που απορρέουν από το “πρόγραμμα ισότητας” και των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

        Πλέον κριτήριο αξιολόγησης για όλα τα έργα και τις δραστηριότητες έγινε το θέμα της προαγωγής της ισότητας.

        Επιπλέον τα Επιχειρησιακά Προγράμματα πρέπει να προβλέψουν συγκεκριμένες δράσεις ειδικά για τις γυναίκες που θα υλοποιούν πολιτικές στήριξης και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης και της εκπαίδευσης γυναικών.

        Ειδικές δράσεις για τις γυναίκες έχουν γίνει γνωστές μέχρι σήμερα, αυτές της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL  η οποία και έχει προκηρυχτεί, και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Απασχόλησης, Ανταγωνιστικότητας, Κρήτης. Ακολουθεί παρακάτω συνοπτική αναφορά σ’ αυτές.

       

Ειδικές δράσεις προώθησης επιχειρηματικότητας γυναικών

 

1.         ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL

        Πρωταρχικός στόχος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL είναι η ανάπτυξη και η προώθηση νέων τρόπων και πρακτικών στον τομέα της απασχόλησης για την αντιμετώπιση κάθε μορφής διακρίσεων και ανισοτήτων που βιώνουν όσοι επιζητούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή βρίσκονται ήδη σε αυτή.

        Η Πρωτοβουλία θα υλοποιηθεί μέσω Αναπτυξιακών Συμπράξεων που μπορεί να καθιερωθούν σε τοπικό, περιφερειακό ή και κλαδικό επίπεδο. Τα σχέδια των Αναπτυξιακών Συμπράξεων θα δράσουν σε ορισμένα θεματικά πεδία, τα οποία ορίζονται στα πλαίσια των αξόνων,

* Στη βελτίωση της απασχόλησης,

* Στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος,

* Στην ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και των απασχολουμένων,

* Στην ενίσχυση των πολιτικών ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες.  

Ειδικό ενδιαφέρον για τις γυναίκες παρουσιάζουν δύο Υποπρογράμματα

       

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΡΟ 2.1.: Πρόσβαση για όλους όσον αφορά στη διαδικασία δημιουργίας μιας επιχείρησης

        Σκοπός του μέτρου είναι η προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μειονεκτουσών κοινωνικών ομάδων μέσω της βελτίωσης των δομών και υπηρεσιών στήριξης της επιχειρηματικότητας και της πρόσβασης σε αυτές καθώς και μέσω της εφαρμογής ειδικών ενεργειών διευκόλυνσης της ίδρυσης και λειτουργίας νέων επιχειρήσεων. Το μέτρο επιδιώκει τη διασύνδεση και ενίσχυση των υφιστάμενων δομών συμβουλευτικής και υποστήριξης πολλαπλών κατηγοριών αποκλεισμένων ή μειονεκτουσών ομάδων, τη βελτίωση των εργαλείων υποστήριξης της επιχειρηματικότητάς τους και τη δικτύωση και συντονισμό μεταξύ όλων των τοπικών φορέων που εμπλέκονται σε θέματα επιχειρηματικότητας. Το μέτρο υποστηρίζει την πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων δημιουργίας και λειτουργίας επιχειρήσεων σε νέους τομείς σε τοπικό επίπεδο με τη συμμετοχή αποκλεισμένων ή ευάλωτων ομάδων και την τυποποίηση καινοτόμων μηχανισμών διαρκούς παρακολούθησης των νέων επιχειρηματιών. 

        Επωφελούμενες ομάδες από της ενέργειες του μέτρου είναι κυρίως ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης και διακρίσεων στην αγορά εργασίας όπως οι γυναίκες, οι νέοι άνεργοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι παλιννοστούντες, οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών και όλες οι λοιπές κατηγορίες μειονεκτουσών ατόμων.

Ενέργειες του Μέτρου:

2.1.1. Δικτύωση και συνεργασία σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο μεταξύ φορέων και δομών επιχειρηματικότητας

2.1.2. Ενίσχυση και ανάπτυξη των υπηρεσιών και συστημάτων πληροφόρησης, στήριξης, συμβουλευτικής και παρακολούθησης της επιχειρηματικότητας ειδικών κοινωνικών ομάδων

2.1.3.   Παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης για δημιουργία νέων επιχειρήσεων

Φορείς υλοποίησης:

Κεντρικοί και περιφερειακοί φορείς επιχειρηματικότητας, τοπικοί φορείς και δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας ειδικών ή ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοί εταίροι, τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς, φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τοπικά γραφεία απασχόλησης, χρηματοπιστωτικοί φορείς.

 

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4: ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΣ

ΜΕΤΡΟ 4.1: Συνδυασμός οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

        Το Μέτρο αποσκοπεί στη συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω της ανάπτυξης φιλικών προς τη οικογένεια μορφών οργάνωσης της εργασίας για γυναίκες και άνδρες, καθώς και μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των γυναικών που έχουν απομακρυνθεί από την απασχόληση λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Επιπλέον, το μέτρο περιλαμβάνει την εφαρμογή ειδικών ενεργειών για την εξάλειψη των στερεοτυπικών αντιλήψεων που επικρατούν αναφορικά με το ρόλο των φύλων στην οικογένεια. Γυναικείες μη κυβερνητικές οργανώσεις, κοινωνικοί εταίροι αλλά και Δημόσιοι φορείς αναμένεται να δραστηριοποιηθούν προς την κατεύθυνση του Μέτρου.

Ενέργειες του Μέτρου:

4.1.1.   Προώθηση νέων προτύπων οργάνωσης της εργασίας για τη συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

4.1.2. Ενέργειες για την εξάλειψη στερεότυπων για τον ρόλο των δύο φύλων στην οικογένεια

        Επωφελούμενες ομάδες από το Μέτρο θα είναι οι εργαζόμενοι με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις φροντίδας παιδιών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων. Θα επωφεληθούν επίσης γυναίκες που έχουν απομακρυνθεί από την αγορά εργασίας λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και επιθυμούν να επανενταχθούν στην απασχόληση.

Φορείς υλοποίησης:

Κοινωνικοί εταίροι, επιχειρήσεις, επαγγελματικά σωματεία, γυναικείες μη κυβερνητικές οργανώσεις, δημόσιοι φορείς και εκπαιδευτικοί φορείς.

 

2.         ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

        Ένας από τους άξονες προτεραιότητας του Ε.Π. Απασχόλησης έχει επικεντρωθεί αποκλειστικά στην γυναίκα.

Άξονας Προτεραιότητας 5: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

        Στόχος του Άξονα αυτού είναι να υποστηρίξει τις γυναίκες με την παροχή όλου του φάσματος συνοδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εξατομικευμένη βάση.

        Η προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας θεωρείται ότι μπορεί να επιτευχθεί κυρίως μέσω της απεμπλοκής τους από τις αυξημένες κοινωνικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν, όπως ανατροφή παιδιών, φροντίδα ηλικιωμένων, κλπ., στο βαθμό που είναι δυνατόν, αλλά και μέσω της συνειδητοποίησής τους ότι μπορούν να αποκτήσουν απασχόληση και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, είτε ως μισθωτές, είτε ως αυταπασχολούμενες. Στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου 2000-2006 η βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας επιδιώκεται μέσω πολιτικών που να υποστηρίζουν τον κοινωνικό ρόλο των γυναικών.

        Προς αυτές τις κατευθύνσεις κινείται ένα μέρος προγραμματιζόμενων δράσεων του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας, με στόχο τη βελτίωση ή/και τη δημιουργία κοινωνικών υπηρεσιών υπέρ ομάδων πληθυσμού που χρήζουν ιδιαίτερης υποστήριξης. Έτσι θεωρείται ότι επιτυγχάνεται η κοινωνική κατεύθυνση των δράσεων, ενώ παράλληλα δημιουργούνται ευκαιρίες ένταξης στην αγορά εργασίας, προώθησης σε θέσεις απασχόλησης και επαγγελματικής εξέλιξης κυρίως των γυναικών.

        Με δεδομένο επίσης ότι οι γυναίκες που αναζητούν εργασία αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες, χρειάζονται εξειδικευμένη υποστήριξη η οποία περιλαμβάνει παρακολούθηση (συνοδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες) σε όλες τις φάσεις αναζήτησης εργασίας, από την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους για αναζήτηση απασχόλησης μέχρι την παρακολούθηση και ενίσχυση της προσαρμογής τους στον χώρο εργασίας ή την εξέλιξη της επιχείρησής τους. Μια άλλη επίσης ομάδα γυναικών εργάζεται και αμείβεται αλλά βρίσκεται στο περιθώριο της αγοράς εργασίας (άτυπη / ανεπίσημη αγορά εργασίας), με αποτέλεσμα οι συνθήκες εργασίας τους να είναι υποβαθμισμένες και επισφαλείς, όπως στην περίπτωση των εργαζομένων κατ' οίκον.

        Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αναζητούνται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών στις οποίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και υπηρεσίες εξειδικευμένης πληροφόρησης, συμβουλευτικής, προκατάρτισης, κοινωνικής στήριξης, παρακολούθησης και συνοδείας σε όλες τις φάσεις της πορείας των γυναικών από την κατάσταση της ανεργίας ή ανεπίσημης εργασίας στην απόκτηση απασχόλησης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας τους.

Τέτοιες ολοκληρωμένες δράσεις υπέρ των γυναικών είναι ενδεικτικά :

* Η πολύπλευρη στήριξη γυναικών που επιθυμούν να ενταχθούν στην απασχόληση ή να αναπτύξουν δικές τους επιχειρήσεις (συνοδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, βοήθεια στην κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου, ειδικά προγράμματα προώθησης της απασχόλησης κλπ.).

* Δράσεις πληροφόρησης και προώθηση της αυτοοργάνωσης και της δημιουργίας συνεταιρισμών γυναικών εργαζομένων με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους, καθώς και τη βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας τους.

Παράλληλα δε στα πλαίσια των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων υπέρ των γυναικών προβλέπονται δράσεις πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των φορέων που έχουν στόχο την προώθηση της ισότητας των δύο φύλων στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης και παρακολούθηση και μελέτη των τάσεων και της θέσης των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Ένας ακόμα στόχος αυτού του Άξονα Προτεραιότητας είναι η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξής τους στις εσωτερικές αγορές εργασίας των επιχειρήσεων και στην επιχειρηματική βάση εν γένει, με θετικές δράσεις υπέρ της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ των δύο φύλων, αλλά και μεταξύ όλων των εργαζομένων στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα.

        Οι προκηρύξεις των επιμέρους δράσεων του προγράμματος αναμένονται στο άμεσο μέλλον.

       

3.         ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

        Το Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ έχει ως στόχο της παραγωγική ανασυγκρότηση και τεχνολογική αναβάθμιση της οικονομίας. Αυτός ο στόχος  εξυπηρετείται από τις εξής προτεραιότητες του προγράμματος:

1. Μέτρα απλοποίησης και αναβάθμισης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

2. Αξιοποίηση της τεχνολογίας στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

3. Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας.

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αποτελεί βασικό στόχο, ιδιαίτερα όταν αυτή συνδέεται με ομάδες πληθυσμού που έχουν περιορισμένες ευκαιρίες στην άσκησή της (π.χ. νέοι, γυναίκες κλπ).

4. Προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών.

5. Οικολογικός αναπροσανατολισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας

6. Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων.

Στο πρόγραμμα υπάρχει ειδικό Μέτρο για τις γυναίκες.

 

ΜΕΤΡΟ 2.8      ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΟΜΑΔΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

        Στόχος του Μέτρου είναι η διεύρυνση της επιχειρηματικής βάσης μέσω της ενίσχυσης ομάδων πληθυσμού με μειωμένη συμμετοχή στο επιχειρείν, με σκοπό την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

        Οι δράσεις του Μέτρου θα υλοποιηθούν από τον ΕΟΜΜΕΧ (Νέοι επιχειρηματίες, ΑΜΕΑ) και από Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (Γυναικεία επιχειρηματικότητα).

        Στο πλαίσιο του Μέτρου  προβλέπονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις :

* Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

Η παρέμβαση αφορά στην ενίσχυση και προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω της υποστήριξης της δημιουργίας επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης και της παροχής υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τη μεταποίηση, των οποίων η απόλυτη πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου θα ανήκει σε γυναίκες, και ταυτόχρονα αποδεδειγμένα η διοίκηση ασκείται από γυναίκες επιχειρηματίες. Στο πλαίσιο της παρέμβασης αυτής θα χρηματοδοτηθούν ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια γυναικών επιχειρηματιών, που θα περιλαμβάνουν αγορά του απαραίτητου παραγωγικού εξοπλισμού, μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεταφορά τεχνογνωσίας, ενέργειες μάρκετινγκ, ενέργειες κατάρτισης κλπ.

* Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Η παρέμβαση αφορά στην ενίσχυση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες για την άσκηση ή έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας

* Ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων ηλικίας έως 35 ετών για την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στους τομείς της μεταποίησης και της παροχής υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τη μεταποίηση.

    Η δράση αυτή έχει προκηρυχτεί.

    Το Πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας απευθύνεται σε νέες και νέους από 18 έως 35 ετών, που έχουν μια καλή επιχειρηματική ιδέα και σχεδιάζουν να ξεκινήσουν μια δικιά τους επιχείρηση, μόνοι τους ή ομαδικά, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Ένας ελάχιστος αριθμός προτάσεων θα υποστηριχθούν σε κάθε περιφέρεια, με την προϋπόθεση της ποιότητας και της πληρότητας της πρότασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του πρώτου κύκλου (2001-2002) ανέρχεται στα 10 δισ δρχ.  η υποβολή προτάσεων κλείνει στις 15 Σεπτεμβρίου 2001

            Εκτιμάται  ότι θα  ιδρυθούν περίπου 500 νέες επιχειρήσεις και θα δημιουργηθούν πάνω από 1000 νέες θέσεις εργασίας έως το τέλος του 2002.

Οι τομείς δραστηριότητας εφαρμογής του προγράμματος

            Σε όλους τους κλάδους της Μεταποίησης με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία.

            Στο Εμπόριο εφόσον αξιοποιείται μια ολοκληρωμένη υποδομή ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ.  λιανικό εμπόριο παραδοσιακών προϊόντων με χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής).

            Στις Υπηρεσίες και ειδικότερα σε δραστηριότητες συναφείς προς τη μεταποίηση, σε δραστηριότητες όπου αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες, σε επιλεγμένες, καινοτόμες δραστηριότητες του τουριστικού τομέα.

 

4.         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΕΠ)

        Το ΠΕΠ Κρήτης υποστηρίζει ειδικότερα την απασχόληση γυναικών στον Άξονα Προτεραιότητας 6: Προώθηση της απασχόλησης – Παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση

    Στα πλαίσια της προτεραιότητας προβλέπονται τρία μέτρα:

1. Ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης για την προώθηση ίσων ευκαιριών απασχόλησης

2. Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων

3. Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης

Με στόχους:

* Την προώθηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

* Την βελτίωση των υπηρεσιών σε ομάδες πληθυσμού που χρήζουν ιδιαίτερης υποστήριξης

* Την παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης, ιδιαίτερα στις γυναίκες

* Την βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων ανέργων και εργαζομένων

    Ειδικότερα ακόμα τοΜέτρο: 6.1 προβλέπει την ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης για την προώθηση ίσων ευκαιριών.

    Το μέτρο στοχεύει στην παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης μεταξύ των δύο φύλων, με τη δημιουργία κατάλληλων υποστηρικτικών μηχανισμών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών, κλπ), ώστε να απεγκλωβιστούν από την φροντίδα των εξαρτώμενων ατόμων.

    Με την εφαρμογή του προβλέπεται η ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης προς εξαρτώμενα άτομα με τρόπο ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των γυναικών στην απασχόληση.

    Το μέτρο περιλαμβάνει τύπους δράσεων όπως:

* Δημιουργία και λειτουργία δομών που εξυπηρετούν βρέφη - νήπια- παιδιά (βρεφονηπιακοί σταθμοί)

* Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

* Προώθηση υπηρεσιών που εξυπηρετούν ηλικιωμένους και άλλα εξαρτώμενα άτομα

* Κατάρτιση και αναβάθμιση των προσόντων των ατόμων που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες

Χανιά 10-7-2001

Γιώργος   ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

 

SOCIAL MEDIA

Επισκευθείτε τη σελίδα μου στο FacebookΑκολουθείστε τη σελίδα μου στο TwitterΕπισκευθείτε τη σελίδα μου στο Google Plus

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Συνδέεστε μαζί μας

TWEETS ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.mikis-crete.gr