Skip to content

Ιστόλογος

Αρχή Αρχείο Χωροταξία, Πολεοδομία Προώθηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου Χανίων και σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης στο Ν. Χανίων
Προώθηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου Χανίων και σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης στο Ν. Χανίων

 

Εισήγηση Γιώργου Αγοραστάκη, στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανιών  22-8-2003

 

1.         Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης

 

ΓΠΣ ΧανίωνΜε τον Νόμο 2742/1999 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη» καθιερώνεται το Γενικό Εθνικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού  και Αειφόρου Ανάπτυξης και κατ’ αντιστοιχία τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΠΠΧΣΑΑ). Ένα τέτοιο σχέδιο –για την Περιφέρεια Κρήτης- έχει συζητηθεί στο παρελθόν και στο Νομαρχιακό Συμβούλιο (Αύγουστος 2002). Το Σχέδιο αυτό αφού πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης τον Νοέμβρη 2002, υπεγράφη πρόσφατα από την Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και έλαβε μορφή Υπουργικής Απόφασης. 

 

Το εγκεκριμένο Σχέδιο Χωροταξικού Κρήτης υπαγορεύει πλέον κατευθύνσεις για τις υποκείμενες χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες και στον νομό μας.

 

2.         ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 

Τα θέματα οικιστικής ανάπτυξης των πόλεων και οικισμών ρυθμίζονται  διαμέσου του πολεοδομικού σχεδιασμού στον περιαστικό, αλλά και μη αστικό-αγροτικό χώρο από τον Νόμο 2508 / 1997.

 

Προβλέπονται δύο επίπεδα για την οικιστική οργάνωση και τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

 

Στο πρώτο επίπεδο περιλαμβάνονται, το Ρυθμιστικό Σχέδιο (Ρ.Σ.) και το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) για τον αστικό και περιαστικό χώρο και το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) για τον μη αστικό χώρο.

 

Στο δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνεται η Πολεοδομική Μελέτη και η Πράξη Εφαρμογής της, που μαζί με τις πολεοδομικές μελέτες αναπλάσεων, παραγωγικών πάρκων ή άλλες ειδικές μελέτες αποτελούν την εξειδίκευση και εφαρμογή του πρώτου επιπέδου.

 

Ρυθμιστικά σχέδια εκπονούνται στις ευρύτερες περιοχές των αστικών συγκροτημάτων της χώρας με μητροπολιτικό χαρακτήρα και μετά από απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. Στον νομό Χανίων δεν έχει προκύψει μέχρι σήμερα ανάγκη για ρυθμιστικό σχέδιο. Ζήτημα υπάρχει για Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στο πολεοδομικό συγκρότημα Χανίων.

 

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ. ) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν2508/97 πρέπει να «εκτείνεται σε ολόκληρη την περιοχή των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ που περιλαμβάνονται στον οριζόμενο από την σχετική μελέτη αστικό και περιαστικό χώρο του μεγαλύτερου ΟΤΑ της περιοχής».

 

3.         Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ. )

 

Το Γ.Π.Σ. καθορίζει (αρθ.4 παρ3,4,5 Ν2508/97):

- Όλες τις πολεοδομημένες περιοχές των Ο.Τ.Α., που έχουν εγκεκριμένο σχέδιο, είτε με το Ν. 1337/1983, είτε με την προηγούμενη νομοθεσία, καθώς και τους προϋφισταμένους του έτους 1923 οικισμούς.

- Όλες τις προς πολεοδόμηση περιοχές κύριας ή δεύτερης κατοικίας, περιοχές εγκατάστασης αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, όπως παραγωγικά πάρκα, τουριστικές ζώνες ΠΕΡΠΟ κ.ά.

-Περιοχές που χρειάζονται ανάπλαση ή αναμόρφωση, καθώς και ζώνες ειδικής ενίσχυσης (Ζ.Ε.Ε.).

-Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) που δεν προσδιορίζονται για πολεοδόμηση είναι ιδίως χώροι αρχαιολογικού, ιστορικού ή λαογραφικού ενδιαφέροντος, παραθαλάσσιες ή παραποτάμιες ζώνες, περιαστικές ζώνες που χρειάζονται έλεγχο ή προστασία, βιότοποι και τόποι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δάση και δασικές εκτάσεις.

- Όλες τις περιοχές ειδικής προστασίας (μέσα στην έκτασή του) που δεν πρόκειται ποτέ να πολεοδομηθούν, καθώς και τις περιοχές γύρω από πόλεις ή οικισμούς, για τις οποίες απαιτείται έλεγχος και περιορισμός της οικιστικής εξάπλωσης.

 

Με το Γ.Π.Σ. γι αυτές τις περιοχές μπορεί να ορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης, άλλα μέτρα ειδικής προστασίας, καθώς και το ελάχιστο εμβαδόν κάτω από το οποίο δεν επιτρέπεται η κατάτμηση των ιδιοκτησιών.

Το Γ.Π.Σ. εγκρίνεται ή αναθεωρείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

 

Για το πολεοδομικό συγκρότημα Χανίων έχει εκπονηθεί Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο βάσει του προϋπάρχοντος Νόμου 1337/1983, που καλύπτει την πόλη και μια μικρή έκταση γύρω από αυτήν. Μεταγενέστερα τέθηκε ζήτημα επέκτασης αυτού του σχεδίου προς την πλευρά του Δήμου Σούδας και ανατέθηκε προς τούτο η εκπόνηση της σχετικής μελέτης. Στην πορεία ψηφίστηκε ο Νόμος 2508/1997 και άλλαξε τα δεδομένα αυτών των μελετών, η εκπονούμενη μελέτη δεν μπορούσε να προχωρήσει και τέθηκε ζήτημα για νέα με τις προδιαγραφές του νέου νόμου, που δόθηκαν αρκετά αργότερα.

 

Το κύριο πρόβλημα που πρόκυψε ήταν ότι μια γενική Πολεοδομική Μελέτη δεν μπορεί να καλύπτει μέρος μόνον των μιας περιοχής Δήμου ή Δήμων αλλά όλη την έκταση που ορίζεται από τον κύριο και τους περιαστικούς Δήμους στα διοικητικά τους όρια. Η χωρική εμβέλεια του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Χανίων -στην περίπτωσή μας-  επεκτείνεται και πρέπει να περιλαμβάνει ολόκληρη την περιοχή των Ο.Τ.Α., Δήμου Χανίων, ως τον μεγαλύτερο ΟΤΑ, και των περιαστικών Δήμων Ν. Κυδωνίας, Θερίσου, Ελ. Βενιζέλου, Σούδας και Ακρωτηρίου στα διοικητικά τους όρια.

 

Η εκπόνηση του ΓΠΣ Χανίων είναι κάτι περισσότερο από επείγουσα. Η ανάγκη για ένταξη νέων περιοχών στο σχέδιο, για επέκταση των σχεδίων σε περιοχές αυθαιρέτων και για τον ορισμό περιοχών εγκατάστασης  επαγγελματικών – βιοτεχνικών δραστηριοτήτων, είναι σοβαρή και  μεγάλη. Η περιβάλλουσα την πόλη περιαστική περιοχή αναπτύσσεται αυθαίρετα χωρίς να μπορεί να εξυπηρετήσει καθόλου μη οικιστικές δραστηριότητες.

 

Μετά την διακοπή της Πολεοδομικής Μελέτης Χανίων – Σούδας, και αφού εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση κατά ένα μέρος της νέας μελέτης από το ΕΠΤΑ (145 εκ. δρχ που πιστώθηκαν στον Δήμο Χανίων, στα 220 εκ δρχ συνολικού προϋπολογισμού), απευθυνθήκαμε στους Δήμους και τα δημοτικά Συμβούλια και ζητήσαμε

·          Να αποφασίσουν για την πραγματοποίηση της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

·          Να συστήσουν διαδημοτική συνεργασία και να συμβληθούν και με την Νομαρχία με προγραμματική συμφωνία για την εκπόνηση της μελέτης (δόθηκαν τα κατάλληλα σχέδια)  και

·          Να καταβάλουν το αναλογούν μερίδιο για την συμπλήρωση του απαιτούμενου προϋπολογισμού μελέτης.

 

Έχουν προηγηθεί ορισμένες προετοιμαστικές συναντήσεις και συζητήσεις σ΄ ορισμένα Δημοτικά Συμβούλια, αλλά δεν έχει γίνει το αποφασιστικό βήμα. Πλέον δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση είναι πρόθυμη και έτοιμη συμβληθεί με προγραμματική σύμβαση με την διαδημοτική συνεργασία του Γενικού Πολεοδομικού, για την επίβλεψη της μελέτης δια της Πολεοδομικής της Υπηρεσίας. (Η Πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων από τον νόμο δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα).

 

Προτείνεται στο Νομαρχιακό Συμβούλιο να αποδεχτεί κατ’ αρχήν την συμμετοχή της Ν.Α. σε προγραμματική συμφωνία με τους Δήμους Χανίων, Ν. Κυδωνίας, Θερίσου, Ελ. Βενιζέλου, Σούδας, Ακρωτηρίου, για την εκπόνηση μελέτης ΓΠΣ που θα καλύπτει τον αστικό  και περιαστικό χώρο του Δήμου Χανίων μέχρι και τα διοικητικά όρια των όμορων Δήμων.

 

4.         Οικιστική οργάνωση ανοικτής πόλης

 

Για την οικιστική οργάνωση και ανάπτυξη κάθε «Ανοικτής Πόλης» σε όλες τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η εκπόνηση και έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης της Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ). Ως ανοικτή πόλη ορίζεται το σύνολο του μη αστικού χώρου των γειτονικών οικισμών στο οποίο δεν περιέχεται οικισμός πάνω από 2.000 κατοίκους. Τα όρια καθορίζονται από τα διοικητικά όρια «συμβουλίων περιοχής» (αρθρ5 παρ.2) ή από τα όρια ΟΤΑ που ορίζονται ως ανοιχτή πόλη. Η έγκριση ή αναθεώρηση του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας. Ως προς τη διαδικασία εκπόνησης, έγκρισης και ως προς τις συνέπειες του σχεδίου αυτού, γίνεται ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 3 έως 5 του Ν. 1337/1983, καθώς και της παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν.2508/97.

 

Στον Νομό Χανίων μπορούν να εκπονηθούν ΣΧΟΟΑΠ σ΄ όλους τους Δήμους πλην αυτών που έχουν έστω και ένα οικισμό με πληθυσμό άνω των 2000 κατοίκων. Δηλαδή των Δήμων του ΓΠΣ Χανίων, του Δήμου Κισάμου και Πελεκάνου.

 

5.         Προτάσεις για μελέτες ΣΧΟΑΠ

 

Στο ΠΕΠ Κρήτης το Μέτρο 4.1 αναφέρεται στον Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό. Έχει προϋπολογισμό 2.833 εκ. Ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει δυο προκηρύξεις (5-12-2001, 11-4-2003) για υποβολή προτάσεων.

 

Προτάσεις έχουν υποβάλει για ΣΧΟΟΑΠ οι Δήμοι Γεωργιούπολης, Πλατανιά και Ινναχωρίου. Έχει εγκριθεί μέχρι τώρα του Δήμου Γεωργιούπολης με προϋπολογισμό 64.750 χιλ. Ευρώ.

 

Για την υλοποίηση αυτών των μελετών η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση  αναλαμβάνει κατά τον νόμο την επίβλεψη της μελέτης.

 

6.         Πολεοδομικές μελέτες

 

Για την ανάπτυξη του δευτέρου επιπέδου πολεοδομικού σχεδιασμού, δηλαδή των πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής τους, πρέπει να προϋπάρχει το πρώτο. Η πολεοδόμηση μιας συγκεκριμένης περιοχής πρέπει να  προβλέπεται από εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Μέχρι την έγκριση των ανωτέρω επιτρέπεται η πολεοδόμηση της περιοχής, εφόσον προβλέπεται από εγκεκριμένο ρυθμιστικό σχέδιο ή Γ.Π.Σ. ή από Ζ.Ο.Ε. ή από ειδικό χωροταξικό σχέδιο σύμφωνα με προϊσχύουσες διατάξεις του Ν. 2508/97

Η πολεοδομική μελέτη εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τον εκάστοτε χαρακτήρα της προς πολεοδόμηση περιοχής. Η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης γίνεται με την πράξη εφαρμογής, η οποία κυρώνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη.

 

Στις αναφερόμενες παραπάνω προκηρύξεις του ΠΕΠ Κρήτης, η Ν.Α. Χανίων ως αρμοδία, υπέβαλε προτάσεις για Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση και Πράξεις Εφαρμογής, για τους οικισμούς με υψηλό ρυθμό οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα για τους οικισμούς:

§          Γαλατάς, Σταλός, Αγ. Μαρίνα του Δήμου Ν. Κυδωνίας (προϋπολογισμός 991.364 Ευρώ)

§          Πλατανιάς του Δήμου Πλατανιά (προϋπολογισμός 401.967 Ευρώ)

§          Κουνουπιδιανά του Δήμου Ακρωτηρίου (προϋπολογισμός 654.766 Ευρώ)

 

7.         Όργανα εφαρμογής των γενικών πολεοδομικών σχεδίων και των σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης

Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου μπορεί να συσταθεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) ή Επιτροπή Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΕΠΣ), με σκοπό την παρακολούθηση εφαρμογής των εγκεκριμένων ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ κτλ του Νομού. Στην αποστολή του ΝΠΔΔ ή της ΕΠΣ είναι να ενεργούν, συντονίζουν, προτείνουν προς τους ΟΤΑ μέτρα για την ορθή και γρήγορη εφαρμογή των ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ.  Με την πρόοδο των μελετών του ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ στον Νομό Χανίων, μια τέτοια ρύθμιση πρέπει να γίνει στο άμεσο μέλλον.

 

8.                  Περιοχές ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ)

 

Με τις διατάξεις του του Ν. 2508/97 άρθρο 24 ρυθμίζεται η πολεοδόμηση περιοχών με ιδιωτική πρωτοβουλία. Η πολεοδόμηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού του ΓΠΣ και του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Μια εδαφική έκταση για να αποτελέσει μια πολεοδομική ενότητα ΠΕΡΠΟ πρέπει να βρίσκεται εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, να είναι ενιαία και έχει ελάχιστη επιφάνεια 100 στρ.

Με τον νόμο δίνεται η δυνατότητα καθορισμού ΠΕΡΠΟ πριν από την έγκριση του Γ.Π.Σ. ή του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση ΠΕΡΠΟ τότε είναι η σύνταξη και έγκριση γενικών κατευθύνσεων που θα καλύπτουν την περιφέρεια ενός νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος.

 

Η σύνταξη των γενικών κατευθύνσεων ΠΕΡΠΟ για τον Νομό Χανίων έχει ανατεθεί από την Νομαρχία σε γραφείο μελετών. Η εργασία δεν έχει ολοκληρωθεί σωστά ακόμα. Με την ολοκλήρωσή της θα υποβληθεί για γνωμοδότηση στην Νομαρχιακή Επιτροπή (σύμφωνα με προϋπάρχουσα απόφαση του ΝΑ) και το Νομαρχιακό Συμβούλιο και για έγκριση στην συνέχεια προς το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, κατά τα προβλεπόμενα από το Ν. 2508/97 άρθρο 24 παρ.3. 

 

 

 

Χανιά 22-8-2003

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

 

SOCIAL MEDIA

Επισκευθείτε τη σελίδα μου στο FacebookΑκολουθείστε τη σελίδα μου στο TwitterΕπισκευθείτε τη σελίδα μου στο Google Plus

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Συνδέεστε μαζί μας

TWEETS ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.mikis-crete.gr