Skip to content

Ιστόλογος

Αρχή Αρχείο Χωροταξία, Πολεοδομία «Γη υψηλής παραγωγικότητας» και οικοδομικές άδειες
«Γη υψηλής παραγωγικότητας» και οικοδομικές άδειες

 

Πρόταση του Γιώργου Αγοραστάκη στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων στις 18-8-2010 για τη «Γη υψηλής παραγωγικότητας» και τις οικοδομικές άδειες.

Όπως είπα και σε προηγούμενη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου οι διατάξεις της παραγράφου του άρθρου 56 του Ν.2637/1998 (όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 37 του Ν.2945/2001), με βάση τις οποίες απαγορεύεται κάθε αλλαγή χρήσης σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται με αποφάσεις της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ως «γη υψηλής παραγωγικότητας» παραμένουν ανεφάρμοστες,  καθόσον ότι προαπαιτούμενο για την έκδοσή τους αποτελεί η έκδοση ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης που να καθορίζει τα κριτήρια με βάση τα οποία κατατάσσεται η γεωργική γη στην κατηγορία της «γης υψηλής παραγωγικότητας». Τέτοια ΚΥΑ που να ορίζει τα κριτήρια όμως δεν υπάρχει μέχρι σήμερα και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπάρξει  - όπως και δεν υπάρχει - καμιά απόφαση των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης χαρακτηρισμού και καθορισμού των γεωγραφικών ορίων της «γης υψηλής παραγωγικότητας» σε κάθε περιοχή όπως επιτάσσει ο ίδιος Νόμος. Συνεπώς ο όρος «γη υψηλής παραγωγικότητας» του Ν. 2637/1998 μέχρι σήμερα στερείται περιεχομένου.

 

Ο αναφερόμενος νόμος ορίζει ρητά και συγκεκριμένα κάτω υπό ποιες διαδικασίες και κάτω υπό ποιες κανονιστικές πράξεις - αποφάσεις και από ποια όργανα μπορεί να προκύψει ο χαρακτηρισμός «γη υψηλής παραγωγικότητας». Καμιά άλλη διαφορετική διαδικασία και κανένα άλλο όργανο (πχ ΝΕΧΩΠ) εκτός από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης δεν νομιμοποιείται να τους υποκαθιστά και να παίρνει αποφάσεις χαρακτηρισμού της «γης υψηλής παραγωγικότητας» και να απαγορεύει ως εκ τούτου την αλλαγή χρήσης της.

 

Σήμερα ήρθε να προστεθεί ένας επιπλέον λόγος που κάνει το νόμο ανεφάρμοστο. Με το «Καλλικράτη» καταργούνται οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν.Α. και η αναφερόμενη αρμοδιότητά τους δεν μεταβιβάζεται πουθενά. Έτσι τώρα εκτός από την έκδοση ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης που θα καθορίζει τα κριτήρια (που δεν υπάρχει), θα απαιτηθεί ένας νέος νόμος που θα τροποποιήσει του νόμο 2637/1998 και να ορίσει μια άλλη αρχή που θα αναλάβει την αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Αλλά ακόμη –και σημαντικότερο-, ο όρος «γη υψηλής παραγωγικότητας» δεν αναγνωρίζεται και δεν υπάρχει στη χωροταξική νομοθεσία. 

Η χωροταξική νομοθεσία είναι αυτή που –κατά το σύνταγμα- καθορίζει τις χρήσεις γης,  το επιτρεπτό ή τους περιορισμούς στις χρήσεις γης και τα εξ’ αυτής χωροταξικά σχέδια ( ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ). Ο νόμος 2508/1997 για την χωροταξία και η εκτελεστική Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ 9572/1845/2000 «για τις προδιαγραφές εκπόνησης χωροταξικών μελετών», ορίζουν με κάθε λεπτομέρεια το είδος των χρήσεων γης,  τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης σε κάθε χρήση. Ο χαρακτηρισμός «γη υψηλής παραγωγικότητας» -στην οποίαν μάλιστα απαγορεύεται κάθε αλλαγή χρήσης- δεν υπάρχει ως χρήση γης πουθενά, ούτε στην χωροταξική νομοθεσία ούτε στα χωροταξικά σχέδια. Η χωροταξική νομοθεσία αναγνωρίζει την ανάγκη της προστασίας της γεωργικής γης και προβλέπει μέτρα περιορισμού της δόμησης και όχι την πλήρη απαγόρευση, εντός των ζωνών με χαρακτηρισμό «γεωργική γη». 

 

Παράδειγμα: Το τελευταίο εγκεκριμένο χωροταξικό του Νομού, που είναι το ΣΧΟΟΑΠ Πλατανιά δεν περιλαμβάνει τη χρήση γης «γη υψηλής παραγωγικότητας».  Περιλαμβάνει τη χρήση γης «γεωργική γη» και ορίζει στις ζώνες που χωροθετεί (π.χ. νότια του ΒΟΑΚ) ως επιτρεπόμενες χρήσεις εκτός από τη κατοικία και πλήθος άλλες, όπως τουριστικές εγκαταστάσεις,  εστιατόρια,  αναψυκτήρια,  χώρους συνάθροισης κοινού,  πολιτιστικά κτίρια,  θρησκευτικά κτίρια, κτίρια κοινωνικής πρόνοιας,  κτίρια εκπαίδευσης,  γήπεδα στάθμευσης,  γεωργικές αποθήκες,  εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,  θερμοκήπια,  ελαιουργεία,  πρατήρια βενζίνης,  συνεδριακά κέντρα,  αθλητικές εγκαταστάσεις, νεκροταφεία. 

 

-    Πως λοιπόν φτάσαμε στο σημείο να επιβάλλεται η εφαρμογή μιας ανεφάρμοστης διάταξης νόμου, δηλαδή της καθολικής απαγόρευσης αλλαγής χρήσης στη μεγαλύτερη έκταση του νομού Χανίων ( 150.000 στρέμματα);

-    Πώς είναι δυνατόν μια Διεύθυνση και μια Επιτροπή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΝΕΧΩΠ) ν’ αυτοδιορίζεται και να χαρακτηρίζει χρήσεις γης ως «γη υψηλής παραγωγικότητας»;  Από ποιο νόμο αντλεί αυτή την αρμοδιότητα και αυτή την εξουσία;… 

-    Πως φτάσαμε στο σημείο να μετατρέπονται οι γνωμοδοτήσεις της ΝΕΧΩΠ σε κανονιστικές πράξεις και αποφάσεις χαρακτηρισμού «γη υψηλής παραγωγικότητας», και να καταστρατηγείται μάλιστα το συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών (άρθρο 20 του Συντάγματος) να προσβάλλουν τις πράξεις αυτές (γνωμοδοτήσεις) στα διοικητικά δικαστήρια;… 

 

Στην περίπτωσή μας ταιριάζει: σηκώθηκαν τα πόδια να βαρέσουν το κεφάλι.

Η ευθύνη βέβαια δεν βρίσκεται στην ΝΕΧΩΠ αλλά στις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που αυθαιρετούν και με νομικές αλχημείες υποκαθιστούν άλλα όργανα, παρεμβαίνουν στις διαδικασίες αδειοδοτήσεων και καταστρατηγούν τελικά την ισχύουσα βασική Νομοθεσία. Επίσης η ευθύνη βρίσκεται και σ’ όλους εκείνους που αποδέχονται αυτές τις διαδικασίες.

Οι κείμενες διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμηση και την έκδοση οικοδομικών αδειών για κάθε είδους κτίρια και εγκαταστάσεις,  όπως και οι κείμενες διατάξεις για την περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδων χαμηλής όχλησης (κατηγορία Β4),  δεν προβλέπουν την προσκόμιση γνωμοδοτήσεων ΝΕΧΩΠ για τη «γη υψηλής παραγωγικότητας». Η αρμοδιότητα συνεπώς των ΝΕΧΩΠ περιορίζεται στην έκδοση απλών γνωμοδοτήσεων οι οποίες λαμβάνονται υπόψη σε περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις μονάδων μέσης και υψηλής όχλησης.  Και βέβαια οι γνωμοδοτήσεις αυτές δεν είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές καθόσον δεν υπάρχει καμιά διάταξη νόμου που να προβλέπει την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της ΝΕΧΩΠ για οποιαδήποτε περιβαλλοντική αδειοδότηση.

 

Με βάση τα παραπάνω προτείνω στο Ν.Σ. να αποφασίσει:

 

«Είναι επιβεβλημένο -και για την προστασία της γεωργικής γης- να προχωρήσουν άμεσα όλα τα χωροταξικά σχέδια που ελλείπουν στο Νομό Χανίων. Να εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των εγκεκριμένων χωροταξικών σχεδίων όπως και να εφαρμόζεται στις περιοχές που δεν υπάρχει χωροταξικό η ισχύουσα νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση, για όλες τις επιτρεπτές από απ’ αυτήν δραστηριότητες.»

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

18-8-2010
 

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

 

SOCIAL MEDIA

Επισκευθείτε τη σελίδα μου στο FacebookΑκολουθείστε τη σελίδα μου στο TwitterΕπισκευθείτε τη σελίδα μου στο Google Plus

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Συνδέεστε μαζί μας

TWEETS ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.mikis-crete.gr